یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
 

ماموریت و چشم انداز

 ایجاد ، تکمیل و توسعه زیر ساختها ، روساختها و وسایل و تجهیزات مربوطه بندر و بهره‌برداری از آنها.
 نظارت کامل در امور ساحلی و ساخت و سازهای غیر مجاز .
 نظارت بر رعایت و اجرای دقیق قوانین و مقررات بین المللی ارتباطات دریایی.
 برنامه ریزی و نظارت بر عملیات دریایی شناورها شامل ورود، خروج و جابه جایی شناورها به بندر.
 انجام کلیه امور مربوط به ثبت و نقل و انتقال کشتی ها و شناورهای تفریحی و اجرای قانون دریایی کشور در این زمینه .
 ارتقای سطح ایمنی آبراه بندر از طریق نظارت مستمر بر آماده به کاری علائم کمک ناوبری، لایروبی کانال و اسکله ها، آبنگاری و تهیه نقشه های جدید، کنترل و بازرسی کشتی ها و شناورهای صیادی.
 ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی، صدور اعلامیه های دریایی و پیام های ایمنی دریانوردی در آب های تحت پوشش بندر .
 برنامه ریزی، اجرا و توسعه طرح های مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی از طریق نظارت مستمر بر شناورها و تاسیسات همجوار و واکنش در زمان بروز الودگی آب دریا در منطقه.
 نظارت عالیه بر امور ورود و خروج کالا به بندر ، تخلیه و بارگیری و نگهداری بار در انبارها ، محوطه ها و اماکن بندری.
 تهیه و تنظیم واجرای مقررات بندری و تهیه و تنظیم قراردادهای اپراتورهای بندری.
 نظارت بر وصول حقوق و عوارض بندری حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدها.
 وصول حقوق و عوارض بندری ، حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدها بر طبق مقررات مربوطه بوسیله سازمان .
 تعیین خط مشی، سازماندهی و بهبود روشهای اجرایی فعالیتهای مربوط به تامین و تعالی منابع انسانی،صدور احکام پرسنلی ، ایمنی و حفاظت بهداشتی کار،خدمات و نقلیه ، بیمه و رفاه پرسنل و حفظ و گسترش فضای سبز.
 سازماندهی و بهبود روشهای اجرایی فعالیتهای مربوط به پیش بینی ، تهیه و کنترل بودجه، هزینه، درآمد و سیستم های مالی و حسابداری، تدارکات و انبار.
 تحقیق و مطالعه در امور بندری و دریایی .
 تهیه و تنظیم برنامه ها و اهداف سال بعد و همچنین برنامه‌های دراز مدت و اجرای آنها .
 بررسی طرح موافقت نامه‌ها و قراردادهای سرمایه گذاری جهت تقدیم به مراجع مربوطه .
 شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی .
 ارتقاء وتوسعه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مشتریان و کارکنان و ارتباطات الکترونیکی بندر.