دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
علم مطالعه وضعیت و خصوصیات فیزیکی آب به خصوص در رابطه با مسائل کشتیرانی را هیدروگرافی گویند.یا به تعریفی دیگر علم اندازه‌گیری و ترسیم پارامترهایی برای توصیف دقیق طبیعت و شکل بستر دریا نسبت به موقعیت جغرافیایی عوارض زمین و دیگر حرکت‌های دریاست.
بطور ویژه تمامی فعالیتهای تهیه نقشه از عمق دریا، اقیانوس، دریاچه‌های طبیعی و سدها و همچنین رودخانه‌ها در حیطه تخصصی دانش آبنگاری است.

هیدروگرافی

 

بندر امیرآباد به عنوان تنها بندر در بنادر شمالی دارای پیشرفته ترین تجهیزات ابنگاری بوده و کلیه عملیات های نقشه برداری، طراحی کانال و محاسبات احجام لایروبی خود و دیگر بنادر شمالی را انجام میدهد.

تجهیزات بخش هیدروگرافی:

تجهیزات هیدروگرافی

همچنین در بخشی هیدروگرافی و لایروبی بندر امیرآباد، پایش نوسانی تراز آب دریای خزر توسط انواع دستگاههای تراز سنجی بندر در حال انجام بوده و همچنین همکاری با سازمان نقشه برداری کشور، موسسات تحقیقات آب دریای خزر و  دیگر دستگاههای دست اندرکار دارد.

هیدروگرافی 1