دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

بازرسی و رسیدگی به شکایات بندر امیرآباد

نحوه ارتباط با بازرسی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد: 

ارتباط بازرسی ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری جهت رسیدگی به موضوعات رشوه ، سوء استفاده از مقام اداری و سایر موارد مرتبط به شرح زیر می باشد.

 • نام و نام خانوادگی: محمد اکبرزاده
 • مکاتبه: مازندران بهشهر اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد دفتر بازرسی با کد پستی 4854151331
 • حضوری : مازندران بهشهر اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد ساختمان اداری طبقه دوم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات
 • پست الکترونیکی : bazresi-apsez@pmo.ir
 • تلفن : 34512105-011
 • موبایل : 09111577567
 • فکس : 34512104-011

نحوه ارتباط با واحد حراست اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد: 

 • مکاتبه: مازندران بهشهر اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد واحد حراست با کد پستی 4854151331
 • حضوری : مازندران بهشهر اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد ساختمان اداری طبقه اول واحد حراست
 • پست الکترونیکی :sec-apsez@pmo.ir
 • تلفن : 34512115-011 و 34512118-011
 • موبایل : 09155453581
 • فکس : 34623506-011

نحوه ارتباط با هیات رسیدگی به تخلفات اداری  اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد: 

 • مکاتبه: مازندران بهشهر اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری با کد پستی 4854151331
 • حضوری : مازندران بهشهر اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد ساختمان اداری طبقه همکف دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری
 • پست الکترونیکی : edari-apsez@pmo.ir 
 • تلفن : 34512310-011
 • موبایل : 09113547357
 • فکس : 34623503-011