یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

فرم استقرار میز خدمت

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمت
*
*


*
*
*
*
*
لطفا به هر یک از سوالات به میزات سطح رضایتمندی خود پاسخ دهید
سوالات با محور سنجش شفافیت فرآیندی
لطفا این فیلد را پر کنید
سوالات با محور پاسخگویی و مسولیت پذیری
سوالات با محور تسلط بر فرآیند
سوالات با محور زمان فرآیند
سوالات با محور نظام مند بودن فرآیند
سوالات با محور کلیات فرآیند