چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

شرح وظایف:

1-انجام بازدیدهای دوره ای در زمینه ساخت و سازها و بهره برداری از سازه های دریایی وتهیه گزارش وضعیت موجود سواحل و بنادر و سازه های دریایی احداث شده در حوزه جغرافیایی فعالیت.
2-اعلام نیاز به تجهیزات برای تسهیل فرآیند نظارت بر سواحل و سازه های دریایی و اقدام به تهیه پس از تایید مسوول مافوق.
3-انجام امور محوله و بازرسی های مربوط به کارگروه نظارت وبازرسی از تاسیسات دریایی با تخصصهای مرتبط طبق دستورالعمل کمیته صدور مجوز سازه های دریایی.
4-بازدید از طرح های ساخت سازه های دریایی ، ساحلی و ارائه گزارش و اعلام نظر.
5-انجام پیگیری های لازم در رابطه با برخورد قانونی با ساخت و سازها و یا بهره برداریهای بدون مجوز و خارج از مجوز.
6-پیگیری و انجام مکاتبات لازم با نهادهای مرتبط استانی در انجام وظایف حاکمیتی سازمان طبق دستورالعمل اجرایی تبصره الحاقی بند 22ماده 3.
7-پیگیری مکاتبات و مصوبات و تهیه گزارش از عملکرد اعضای کارگروه ساماندهی اسکله ها و شناورها.
8-اجرای صحیح پروژه های واگذاره شده از طرف اداره مهندسی سواحل و بنادر و اداره کل استان در موعد مقرر.
9-اعلام نیاز آموزشی مرتبط با امور مهندسی سواحل و بنادر، پیگیری برگزاری دوره ها، سایر امور محوله.
10-رعایت کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت در اداره(ISO)
11-تدوین و تنظیم قراردادهای خرید اطلاعات و داده های نقشه ای و تصاویر ماهواره ای.
12-شناسایی، تهیه و نصب نرم افزار های مورد نیاز پایگاه GIS
13-ارایه پیشنهادبه منظورتکمیل، رفع نقص وکمبود های پایگاه GIS و نیز تکمیل بانک اطلاعات مهندسی سواحل و بنادر .
14-تهیه شناسنامه بندر و بروز رسانی مستمر اطلاعات آن به صورت حداقل 2بار در سال.
15-به کارگیری ابزار، فرآیندها و روشهای لازم برای استقرار نظام مدیریت دانش و ثبت تجربیات.
16-ایجاد و راهبری دفتر هواشناشی بندر (pmo).
17-برنامه ریزی برای انعکاس دستاوردهای مطالعات تخصصی در حوزه مهندسی سواحل و بنادر در مجامع داخلی و خارجی.
18-برنامه ریزی، تشکیل و راهبری کارگروه مهندسی ارزش در اداره.


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳
Loading