سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

امور شرکتها

امور شرکتها براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اقدام به صدور مجوز در زمینه های نمایندگی کشتیرانی، تخلیه و بارگیری, بارشماری، آبرسانی، سوخت رسانی، غواصی، خدمات راهنمایی کشتیها، خدمات کشتی به کشتی، راهبری پایانه های بندری کالا، بازرسی کشتی و کالا، تامین پرسنل و تجهیزات و کمک و نجات می نماید .
این قسمت در راستای انجام امور مربوط به شرکتهای کارگزاری اعم از دولتی ، خصوصی و تعاونی زیر نظر معاونت دریایی و بندری عهده دار وظایف ذیل می باشد:
۱- اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه .
۲- بررسی درخواست های تاسیس، تمدید و ثانویه متقاضیان و شرکتهای فعال .
۳- صدور مجوز فعالیت اولیه، ثانویه، شعبات و تمدید آنها مطابق با آیین نامه های مربوطه برای شرکتهایی که ثبت و دفتر مرکزی آنها در شرق استان مازندران می باشد.
۴- بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیت شرکتهای کارگزار .
۵- اخذ گزارش عملکرد سالیانه و مفاصا حساب ارزی ریالی بندر مطابق با مفاد آیین نامه های مرتبط .
۶- مکاتبه با سازمان مرکزی ، شرکتها و سایر موارد مرتبط .
۷- همکاری در خصوص سیاستگذاری در امور شرکتها و شرکت در جلسات مربوطه .

- متقاضیان محترم و اربابان رجوع جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه اخذ مجوز فعالیت های بندری و دریایی از طریق پورتال امور شرکتهای سازمان بنادر به آدرس naca.pmo.ir و aca.pmo.ir میتوانند با شماره تلفن ۵-۳۴۵۱۲۲۷۴-۰۱۱ امور شرکتهای بندر امیرآباد مستقر در ساختمان قدیم گارد تماس حاصل نمایند .