دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
 

فلوچارت انواع فرآیندهای سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری

فلوچارت انواع فرآیندهای سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری:
1) فرآیند درخواست مجوز بار اول
2) فرآیند درخواست تمدید مجوز
3) فرآیند درخواست مجوز جدید
4) فرآیند درخواست تغییرات شرکت
5) فرآیند درخواست شعبه شرکت همکار

 

khadamat1khadamat2رسانه جدیدرسانه جدیدرسانه جدید