چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

نمودار تشکیلاتی و ارتباط با مدیران

 

 newChart  

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۹:۵۱
mmodir

مدیرکل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • نام و نام خانوادگی : محمدعلی موسی پور گرجی

 •  پست سازمانی : مدیرکل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512100-011

 • داخلی : 2100

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : mousapour_m@apsez.ir

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

معاونت امور دریایی

 • نام و نام خانوادگی : حبیب اله طالبی کهدوئی

 •  پست سازمانی : معاون امور دریایی

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512200-011

 • داخلی : 2200

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : talebi_h@apsez.ir

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

 

معاونت فنی و مهندسی

 • نام و نام خانوادگی :  مهدی آقاپور

 •  پست سازمانی : سرپرست معاونت فنی و مهندسی

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512400-011

 • داخلی : 2400

 • دورنگار : 34623007-011

 • ایمیل :

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

معاونت بندری و اقتصادی

 • نام و نام خانوادگی : 

 •  پست سازمانی : معاون بندری و اقتصادی

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512900-011

 • داخلی : 2900

 • دورنگار : 34623502-011

 • ایمیل : 

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

معاونت برنامه ریزی، توسعه و مدیریت منابع

 • نام و نام خانوادگی :  

 •  پست سازمانی : 

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34623010-011

 • داخلی : 3300 - 2300

 • دورنگار : 34623010-011

 • ایمیل : 

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اداره حراست

 • نام و نام خانوادگی : سهراب کاویانی

 •  پست سازمانی : رئیس اداره حراست

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34623505-011

 • داخلی : 2110

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل :

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

 

اداره اقتصادی و منطقه ویژه

 • نام و نام خانوادگی : علی اکبر صیاد درونکلایی

 •  پست سازمانی : رئیس اداره اقتصادی و منطقه ویژه

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34623675-011

 • داخلی :  3950 - 2950

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : sayad_a@apsez.ir

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sarmasti

 

یگان حفاظت ( گارد و انتظامات)

 • نام و نام خانوادگی : محمدرضا سرمستی

 •  پست سازمانی : سرپرست فرمانده یگان حفاظت ( گارد و انتظامات)

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34623012-011

 • داخلی :  2140

 • دورنگار : 34623012-011

 • ایمیل : 

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

 

ارتباطات و اطلاع رسانی

 • نام و نام خانوادگی : سید قاسم  حسینی اشلقی

 •  پست سازمانی : سرپرست ارتباطات و اطلاع رسانی

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512500-011

 • داخلی :  2500

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : hoseini_g@apsez.ir

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

 

اداره بندر و دریانوردی نکاء

 • نام و نام خانوادگی : زین العابدین بازیاری

 •  پست سازمانی : رئیس اداره بندر و دریانوردی نکاء

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512170-011

 • داخلی :  2170

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : bazyari_z@apsez.ir

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jafari

 

اداره توسعه منابع و پشتیبانی

 • نام و نام خانوادگی : سیدعلی جعفری

 •  پست سازمانی : رئیس اداره توسعه منابع و پشتیبانی

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512310-011

 • داخلی :  2310

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل :

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

 

اداره مهندسی و عمران

 • نام و نام خانوادگی : مهدی آقاپور

 •  پست سازمانی : رئیس اداره مهندسی و عمران

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512420-011

 • داخلی :  3420

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : aghapour_m@apsez.ir

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kosari

 

اداره امور مالی

 • نام و نام خانوادگی : متین کوثری

 •  پست سازمانی : رئیس اداره امور مالی

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512340-011

 • داخلی :  2330

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل :

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rostami

اداره امور حقوقی و قراردادها

 • نام و نام خانوادگی :  مجتبی رستمی قاسم خیلی

 •  پست سازمانی : سرپرست اداره امور حقوقی و قراردادها

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512130-011

 • داخلی :  2130

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : 

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

heydarinasab

اداره عملیات دریایی

 • نام و نام خانوادگی : محمدصادق حیدری نسب میبدی

 •  پست سازمانی : رئیس اداره عملیات دریایی

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512210-011

 • داخلی :  3210

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : 

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اداره امور بندری

 • نام و نام خانوادگی :  

 •  پست سازمانی : رئیس اداره امور بندری

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512910-011

 • داخلی :  2910

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : 

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

 

اداره ایمنی و حفاظت دریایی

 • نام و نام خانوادگی :  محمد خسروی

 •  پست سازمانی : رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512208-011

 • داخلی :  2208

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : khosravi_m@apsez.ir

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

 

اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • نام و نام خانوادگی :  علی کیاپی

 •  پست سازمانی : رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512410-011

 • داخلی :  3410

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : kiapey_a@apsez.ir

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talebi

 

مرکز آموزش

 • نام و نام خانوادگی :  مسعود قنبری گرجی

 •  پست سازمانی : سرپرست مرکز آموزش

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512305-011

 • داخلی :  2305

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : 

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sahebi

 

مرکز HSE

 • نام و نام خانوادگی :  محمدهادی صاحبی

 •  پست سازمانی : سرپرست مرکز HSE

 • شرکت/ سازمان : اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • تلفن محل کار : 34512290-011

 • داخلی :  2290

 • دورنگار : 34623006-011

 • ایمیل : 

 

*
*
*


* = ضروری

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیگیری درخواست