شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
ردیفعنوان دورهزمان شروعمدت دورهتعداد شرکت کنندگانمحل برگزاریبرگزار کنندهمدرس
1الگوی رفتاری کارکنان گارد1396/02/161666بندرامیرآبادبندرامیرآبادمحمداکبرزاده
2مدیریت امنیت اطلاعات( isms1396/02/173220بندرامیرآبادبندرامیرآبادرحمت ا... امیرصوفی
3آستاندارد امنیت دریانوردی(ISpS CODE1396/02/24820بندرامیرآبادبندرامیرآبادسیدمهدی حسین پور
4اصول سرپرستی1396/03/101630بندرامیرآباددانش پژوه بنادر ایرانیانغیرحضوری
5اصول و آداب تشریفات1396/03/27620بندرامیرآبادبندرامیرآبادفاطمه خوشروزی
6آستاندارد امنیت دریانوردی(ISpS CODE1396/04/13817بندرامیرآبادبندرامیرآبادسیدمهدی حسین پور
7مهارتهای زندگی1396/04/18681بندرامیرآبادبندرامیرآبادآقای حسینی
8اصول تغذیه و بهداشت1396/05/07435بندرامیرآبادبندرامیرآبادآقای محمد رجبی
9کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها...1396/05/243218بندرامیرآبادبندرامیرآبادغیر حضوری
10طرح طبقه بندی مشاغل1396/05/282432بندرامیرآباددانش پژوه بنادر ایراینانغیر حضوری
11ربات قایق ران1396/05/28167بندرامیرآبادبندرامیرآبادعلی کیا پی
12مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات...1396/05/281617بندرامیرآبادبندرامیرآبادرحمت ا... امیرصوفی
13امنیت در قرن 211396/05/2810204بندرامیرآباددانش پژوه بنادر ایراینانغیر حضوری
14آموزش نرم افزار مدیریت داده ها (E&E )1396/05/291622بندرامیرآبادبندرامیرآبادامیر زنهاری
15نرم افزار Ansys1396/06/052415بندرامیرآبادبندرامیرآبادعلی جعفری
16مقدماتی آتش نشانی1396/06/25632بندرامیرآبادبندرامیرآبادابراهیم سعادت دورابی
17دستور عملیاتی تحکیم مبانی انضباط در نیروهای گارد1396/06/26861بندرامیرآبادبندرامیرآبادمحمداکبرزاده اسرمی
18مدیریت بهره وری و تحلیل شاخص های بهره وری1396/07/041650بندرامیرآباداندیشه سازان رشدروشنک زمانپور
19سامانه خرید و تدارکات(ستاد)1396/07/172418بندرامیرآبادبندرامیرآبادغلامرضا رجبی
[ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ ]
[ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ ]
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]