دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

در دنیای پرتحول حاضر ، که تغییر و تحول سازمانی از عمده ترین چالشهای فراروی سازمانها می باشد ، تلفیق نوآوری ،خلاقیت ، مشارکت ، خود آموزی یا فراگیری ، برای اداره سیستمها ، بعنوان یک شیوه مدیریت نوین و انجام بهینه فرایندهای کاری و توسعه سازمانی محسوب می گردد. درراستای دستیابی به چنین مدیریت فراگیری ، خصوصاً با صنعتی شدن جوامع و علمی بررسی کردن پدیده ها ، مدیریت مشارکتی بعنوان یکی از نظامهای مدیریت پویا و ابزار قدرتمندبرای موفقیت ، بهبود و تغییر سازمانی مطرح گردید که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمانی ایفاء می نماید. امروزه مدیریت مشارکتی در تضاد با مدیریت دستوری قرارگرفته و بعنوان یکی از شیوه های مدیریت مدرن برای اداره سازمان مطرح می باشد و میزان پیشنهادات و چگونگی پذیرش ، بررسی ، اجرا و تأثیرگذاری آن در حوزه تصمیم گیری ،بعنوان اصلی ترین شاخصه چنین مدیریتی درنظرگرفته می شود. زیرا مدیریت مشارکتی درحقیقت عبارتست از ایجاد فضائی که تمام کارکنان و مشتریان و سایر ارباب رجوع یک سازمان در روند تصمیم گیری و حل معضلات با مدیریت همکاری و مشارکت جویند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات ،تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه کارکنان برای حل مسئله ، چاره جوئی مشکلات سازمانی بهره جست. براساس چنین نظامی ،‌ با توجه به ارائه پیشنهاد از سوی کلیه کارکنان اعم از عالیترین تا پائینترین رده سازمانی ، حساسیت و توجه کارکنان به فرایندهای کار بیشتر شده و منجر به مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان می شود و باافزایش این مشارکت ، ابداع ، خلاقیت و روحیه کارکنان ارتقاء می یابد.

در این راستا نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با عنایت به نوپائی دستگاه اجرائی باهدف ایجاد روحیه مشارکت فردی وگروهی ، ایجاد خلاقیت ، پویائی و تشریک مساعی درجهت بهبهود فرایندهای کاری و خدمات سازمانی ، بهبود جریان ارتباطات انسانی ، افزایش رضایت شغلی ، ارتقاء و فاداری به اهداف و رسالت سازمان و ایجاد تسهیل در ورود همکاران نوآور و خوش فکر به نهاد تفکر و نیز کاهش هزینه ها ، از سال 1384 فعالیت خود را طبق دستورالعمل ابلاغی و متشکل از نمایندگان و واحدهای مختلف بندر جهت برنامه ریزی بلند مدت و ارائه راهکارهای عملی جهت جلب مشارکت آغاز نمود.

دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات  ( Pdf )

 

همکار گرامی – ارباب رجوع محترم

انتظار داریم با ارائه پیشنهادها ، ایده ها ، ابتکارات و نظرات سازنده گامی در جهت مسئله یابی ، چاره جویی و بهبود فرآیندهای کاری بندر امیرآباد برداشته و در پیاده سازی مدیریت مشارکتی سهیم شوید.

وظایف کمیته

تهیه طرح و ارائه برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد
ساماندهی امور دریافت ، ثبت ، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پیگیری امور مربوطه
بررسی پیشنهادهای دریافت شده
تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارش لازم برای هر یک از وحدها حسب مورد جهت بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد
پیگیری پیشنهادهای پذیرفته شده جهت تضمین اجرایی بودن توسط واحد مجری و ارائه گزارش پیشنهادهای مصوب اجرا نشده به کمیسیون تحول اداری سازمان
تعیین نحوه اهداء پاداش و جایزه به پیشنهادات پذیرفته شده


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۸

ارائه پیشنهاد

اطلاعات فردی
*
*
اطلاعات پیشنهاد ارسالی
*
*
*
*
*


* = ضروری