یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 

انبارها و محوطه ها

1- انبار سرپوشیده بندر هر ترمینال دو باب انبار ده هزار متر مربعی مجموعا 42000 مترمربع انبار سرپوشیده

انبار بندر

2- ابنارهای بخش خصوصی مجموعا 25000 مترمربع متعلق به 5 شرکت

- شرکت نیک ترابر جانبازان
- شرکت سیمان مازندران
- شرکت عصر متین شمال
- شرکت بازرگانی نیکزاد
- شرکت هزاره سوم

انبار خصوصی
انبار خصوصی
انبار خصوصی
انبار خصوصی

3- مخازن روغن خوراکی – شرکت توسعه و پشتیبان مهرونداد

مخازن روغن خوراکی مهرونداد

4- مخازن نگهداری فرآورده های نفتی –شرکت یاسمین مروارید بندر

مخازن نگهداری فرآورده های نفتی