پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

کنترل و بازرسی فنی و ایمنی شناورها و سکوها

کنترل و بازرسی فنی و ایمنی شناورها و سکوها

بازرسی ایمنی از کشتی ها براساس الزامات کنوانسیونی IMO که ایران عضو آن می باشد

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • بررسی سوابق بازرسی (Pre Arrival)
  • انجام بازرسی اولیه
  • انجام اقدامات لازم با توجه به نقص های مشاهده شده
  • ثبت در سیستم جامع دریایی
  • صدور فرم های A و B
  • توقیف و اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح بندر ، سازمان بنادر و نماینده کشتیرانی

لینک سایت: https://sso.pmo.ir/PMOPortal

زمانبندی انجام خدمت: 24 ساعته
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: پروندهای قبلی شناور
آدرس محل خدمت: حوزه معاونت دریایی -مرکز کنترل و بازرسی کشتی ها
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
تلفن:01134512202