پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

به منظور مدیریت و نظارت بر امر واردات و صادرات کالا و کانتینر در حوزه بنادر، مدیریت اسنادی به منظور صدور اسناد مربوطه و همچنین عملیات تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر توسط سازمان انجام می پذیرد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

 • ثبت بارنامه در جی کامز گیت وی
 • موافقت و برنامه ریزی جهت پهلودهی کشتی به اسکله
 • انجام عملیات پاس کشتی
 • مراجعه به دفتر بندر (ترمینال) و ارائه اسناد و مدارک
 • تعیین بار شمار اسکله و انبار
 • شروع عملیات تخلیه کشتی
 • شمارش و کنترل محموله خروجی و مقایسه با موارد مندرج در مجوز 
 • تایید و بایگانی مجوز بارگیری
 • صدور بیجک و ارائه آن به راننده
 • ارجاع وسیله حمل به باسکول گمرک جهت صدور توزین
 • صدور بیجک جهت خروج کامیون

لینک سایت: http://gcomsgateway.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: 24 ساعت
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: کتابچه تعرفه سازمان ، قوانین بین المللی حمل و نقل ، قوانین گمرگی
آدرس محل خدمت: اداره امور بندری
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
تلفن:01134512910