پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و خاص حقیقی و حقوقی کشور

اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و خاص حقیقی و حقوقی کشور

سازمان بنادر و دریانوردی در راستای وظایف حاکمیتی خود پروژه اندازهگیری مشخصههای دریائی را به منظور جمعآوری اطلاعات جامع از مشخصه های فیزیکی دریاها و سواحل کشور در دستور کار خود قرارداده است و به همین سبب انواع تجهیزات اندازهگیری که عمدتاً تولید داخل هستند به کار گرفته شده اند. اطلاعات شامل اطلاعات هواشناسی)سرعت باد، جهت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی و فشار هوا( و اقیانوس شناسی )پارامتر های موج، شوری و دمای آب(، نوسانات تراز سطح آب، اطلاعات مدلسازی های امواج دریاهای ایران، اطلاعات بدست امده از مطالعات پایش و شبیه سازی سواحل کشور ) اطلاعات موج و جریان، اطلاعات جزرومد، اطلاعات خط ساحل، اطلاعات پروفیل های ساحلی، برداشت نمونه رسوب، اندازه گیری رسوب معلق ، مدل سازی دو بعدی جریان های جزر ومدی، مدل سازی انتقال امواج، مدل سازی سه بعدی هیدرودینامیک، طبقه بندی خطوط ساحلی، مدل سازی خیزآب ناشی از طوفان( می باشد. این اطلاعات می تواند در طراحی و ساخت ساز های ساحلی، انجام پروژه های تحقیقاتی، برنامه ریزی مدیریت سواحل، مدلسازی های فیزیکی، مدلسازی های عددی ، پیش بینی مخاطرات دریایی و پروژه های دانشجویی و .... مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • ارسال مدارک به اداره کل مهندسی سواحل و بنادر
  • بررسی مدارک و وجود اطلاعات در بانک اطلاعات
  • اعلام نظر و ارایه اطلاعات بر اساس اعلام نظر کارشناس خبره

لینک سایت: http://marinedata.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت :

  • -نامه رسمی معرفی
  • -ثبت درخواست دریافت اطلاعات
  • -کپی پروپوزال تصویب شده
  • -تصویر کارت ملی و دانشجویی
  • -ارائه اطلاعات به اشخاص حقوقی
  • -اخذ موافقت اولیه از کمیته صدور مجوز سازه های دریایی
  • -ارسال نامه از سوی کارفرمای دولتی طرح
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: فنی و مهندسی
تلفن: 01134512423