یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 

صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی

صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی

با عنایت به بند 0 ماده 0 آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی ) در خصوص اداره شبکه های مخابراتی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( هر گونه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در باند دریایی جهت تماس با بنادر و کشتی ها می بایست تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی ) اداره کل عملیات و ایمنی دریایی( تحت عنوان تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی صورت پذیرد .کلیه بهره برداران از تجهیزات رادیویی در باند دریایی می بایست تائیدیه بهره برداری را از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ و سپس نسبت به اخذ پروانه رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه نمایند .

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • درخواست تاییدیه بهره برداری / تمدید / نامه تمدید / درخواست
  • تشکیل کمیته مخابرات / تشکیل جلسه و بررسی درخواست
  • انجام مییزی بر اساس دستورالعمل W3
  • گزارش ممیزی

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/IMASENX

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت درخواست ، مشخصات تجهیزات رادیویی مورد درخواست ،گزارش توجیهی و شرح کامل مشخصات عملیات اجرایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی قسمت مخابرات و ارتباطات دریایی
تلفن:01134512212