پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی

صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی

با عنایت به بند 0 ماده 0 آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی ) در خصوص اداره شبکه های مخابراتی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( هر گونه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در باند دریایی جهت تماس با بنادر و کشتی ها می بایست تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی ) اداره کل عملیات و ایمنی دریایی( تحت عنوان تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی صورت پذیرد .کلیه بهره برداران از تجهیزات رادیویی در باند دریایی می بایست تائیدیه بهره برداری را از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ و سپس نسبت به اخذ پروانه رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه نمایند .

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • درخواست تاییدیه بهره برداری / تمدید / نامه تمدید / درخواست
  • تشکیل کمیته مخابرات / تشکیل جلسه و بررسی درخواست
  • انجام مییزی بر اساس دستورالعمل W3
  • گزارش ممیزی

لینک سایت: http://imasportal.pmo.ir/IMASENX

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت درخواست ، مشخصات تجهیزات رادیویی مورد درخواست ،گزارش توجیهی و شرح کامل مشخصات عملیات اجرایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی قسمت مخابرات و ارتباطات دریایی
تلفن:01134512212