پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

ثبت شناورها

ثبت شناورها

مالکین شناورها جهت ثبت شناورها و دریافت گواهینامه های مربوط.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

فرآیند کار صدور و تجدید کارت ثبت و فرم تکمیل مشخصات انواع شناور کلاس قایق و جت اسکی

1- دریافت درخواست و مدارک متقاضی
2- بررسی مدارک و تایید توسط واحد ثبت و بازرسی شناوران
3- ورود اطلاعات قایق در سیستم توسط کارشناس مربوطه
4- بررسی و تایید کارت ثبت و امضا فرم تکمیل مشخصات توسط مسؤل ثبت و بازرسی شناوران
5- ارجاع مدارک به رییس امور دریایی برای امضا فرم تکمیل مشخصات
6- ارجاع مدارک به معاون دریایی و بندری برای امضا فرم تکمیل مشخصات
7- ارجاع مدرک به مدیر بندر برای امضا ء نهایی کارت ثبت و فرم تکمیل مشخصات
8- ارجاع به واحد ثبت بندر برای پرینت کارت و فرم تکمیل مشخصات
9- ممهور کردن کارت ثبت به مهر بندر توسط واحد ثبت و بازرسی شناوران 10- تحویل کارت ثبت به متقاضی

لینک سایت: https://inquiry.pmo.ir/GMDSS/MYLogin.aspx

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی ، غیر الکترونیکی

مدارک لازم برای انجام خدمت:

قایق های صیادی و تفریحی

مدارک مورد نیاز

1- ارائه رونوشت شناسنامه مالک (حقیقی ) و یا رونوشت برابر اصل شده از اساسنامه شرکت ( حقوقی )
2- اصل پروانه سبز گمرکی موتور و یا سند محضری بنام مالک از موتور و بدنه قایق از طرف دفترخانه های مجاز ثبت و نقل و انتقال شناور 
3- گواهینامه قابلیت دریانوردی و ایمنی شناور صادره از مؤسسات رده بندی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی 
4- - فیش بانکی حق الثبت - بحساب بانک ملی شماره حساب 2176455009008شعبه زاغمرز بنام منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد .
5- - ارائه رونوشت از کارت ملی .
6- - ارائه رونوشت از کارت قایقرانی صاحب قایق و یا قایقران. .

جت اسکی ، جت بوت و انواع شناورهای تفریحی و ورزشی

مدارک مورد نیاز

1- اصل اسناد مالکیت شناور 
2- اصل گواهی ساخت در مورد شناورهای نوساز و یا فاکتور خرید معتبر 
3- گواهینامه های فنی و ایمنی صادره از طرف مؤسسات رده بندی
4- تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک و در مورد اشخاص حقوقی ، تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات و روزنامه رسمی
5- پرداخت هزینه حق الثبت
6- عضویت در شرکت های دریانوردی و رعایت قوانین

الزامات دریانوردی قایق های صیادی و تفریحی و جت اسکی

مدارک مورد نیاز

1- داشتن گواهینامه ثبت شناور
2- ثبت شماره ثبت شناور در دو طرف سینه شناور بصورت خوانا
3- داشتن تجهیزات ناوبری مناسب از قبیل ( کپسول آتش نشانی ، حلقه نجات ، جلیقه نجات به تعدا سرنشین ) و تجهیزات دیگر لازم جهت دریانوردی 
4-اخذ گواهینامه قابلیت دریانوردی ا زموسسات رده بندی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی

نمونه فرم ها: 

آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی-امور ثبت شناورها
تلفن:01134512295