پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های ساحلی- دریایی

صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های ساحلی- دریایی

درخواست متقاضیان پس از دریافت توسط دبیرخانه، بررسی شده و در صورت تکمیل بودن مدارک، درکمیته صدور مجوز سازه های دریایی مطرح می گردد. در این فرآیند مستندات دریافتی با مقرارت موجود از جمله کنوانسیون ها، قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و همچنین مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM تطبیق داده شده و در صورت تصویب طرح در کمیته، مجوز مورد نظر صادر و به متقاضی ابلاغ می گردد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • بازدید دوره ای /  بازدید تخصصی و ادواری / کسب اطلاع از ساخت و ساز های غیر مجاز از طریق سامانه نظارت بر سواحل
  • جلوگیری از عملیات ساخت با بهره برداری
  • انعکاس موضوع به مراجع قضایی
  • اطلاع به یگان حفاظت جهت رفع توقیف ساخت و یا بهره برداری

لینک سایت: https://sm.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: مدارک هویتی، مدارک فنی طرح مربوطه بر اساس آیتم های موجود در سامانه خدمت
آدرس محل خدمت: معاونت فنی و مهندسی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
تلفن:01134512423