پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رویکرد توسعه پایدار، ماموریت دارد تا با ایجاد تعادل بین اهداف و اقدامات حفاظتی و اهداف و اقدمات توسعه¬ا¬ی در مناطق ساحلی، در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد. از این رو، تنظیم فعالیتهای انسانی و حفاظت و بهبود وضعیت محیط زیستی مناطق ساحلی در دستور کار این مدیریت قرار دارد. اعمال مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به دلیلی گستردگی و تنوع فعالیت ها و اقدامات، تعقیب همزمان چند هدف یکپارچه سازی عوامل مدیریتی و نیز دخالت در رویه های جاری توسعه و روند تغییرات اکولوژیکی، نیازمند استقرار نظامی برای پایش و ارزیابی خود است. طرح ملی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) که توسط سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری ۱۸ نهاد و سازمان مرتبط با موضوع و به عنوان بزرگترین طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در منطقه شناخته شده است.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • انجام مطالعات مدیریت زیست محیطی ، مدیریت سواحل ساحلی ، کاربری زمین و ...
  • تهیه نرم افزار تحت وب DSS و نقشه های کاربردی اراضی
  • ابلاغ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی به استان های ساحلی
  • پایش و تدفیق طرح
  • آموزش به مدیران و کارشناسان

لینک سایت: http://iraniczm.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثبت درخواست در سامانه
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: فنی و مهندسی
تلفن:01134512423