پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

بررسی سوانح دریایی و اطلاع‌رسانی به مراجع ذیربط

بررسی سوانح دریایی و اطلاع‌رسانی به مراجع ذیربط

هدف از بررسی سوانح دریایی فارغ از تعیین و شناسایی مقصر یا مقصرین بروز سانحه، صرفا بمنظور پیشگیری از وقوع سوانح دریایی مشابه در آینده بوده و جهت تعیین میزان مسئولیت یا قصور افراد نمیباشد. ایـن بررسـی ها، شرایط و چگونگی سانحه را تشریح نموده و بـا جمـع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط، عواملی را که در وقوع آن سهیم بوده انـد، مشخص و در خاتمه نتیجه گیری لازم را در چارچوب فنی و ایمن ارائه می نماید.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • دریافت خبر وقوع سانحه و اعلام خبر به دبیر کمیته ( از تلفن / VHF و ... )
  • ارزیابی اولیه سانحه و تعیین شدت حادثه و تصمیم گیری در خصوص بررسی آن
  • تهیه و ارسال گزارش اولیه سانحه به سازمان
  • اطلاع رسانی به ذینفعان سانحه جهت همکاری  با  بازرس سانحه
  • آغاز بازرسی سانحه با حضور در صحنه و گردآوری مستندات
  • انجام مصاحبه با عوامل درگیر سانحه و گردآوری اطلاعات و تهیه گزارش اولیه بررسی سانحه
  • اعلام آمادگی تیم بازرسی جهت تشکیل کمیته  سوانح و تشکیل آن با حضور اعضا مرتبط و ارایه گزارش بررسی سانحه
  • تصمیم گیری ذر خصوص گزارش و جمع بندی و تحویل مستندات از بازرس و تکمیل فرم های گزارش سازمانی
  • ارسال گزارش به سازمان و انتشار دروس آموختی و ثبت سوابق سانحه و بایگانی

 لینک سایت:https://sso.pmo.ir/PMOPortal
زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: نتایج حاصل از انجام خدمت
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: معاونت امور دریایی - اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی

تلفن: 01134512200 - 01134512249