پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

برگزاری آزمون ها و صدور اسناد دریانوردی

برگزاری آزمون ها و صدور اسناد دریانوردی

با توجه به اینکه این خدمت سازمانی در استان مازندران از طریق  بندر نوشهر انجام میشود ، لطفا جهت استفاده از خدمات فوق به لینک زیر مراجعه کنید :

برگزاری آزمون ها و صدور اسناد دریانوردی