پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 

ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود و خروج شناورها

ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود و خروج شناورها

این خدمت جهت ورود ، پهلودهی شناور به منظور تخلیه، بارگیری و در نهایت خروج شناور انجام می پذیرد. در ادامه این فرآیند، بسته به خدمات دریافتی شناور، صورت وضعیت شناور تهیه شده و جهت تهیه صورتحساب شرکتها و شناورها به واحد درآمد بندر ارسال می گردد این فرآیند جهت خدمات رسانی به خود شناور انجام می پذیرد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت جهت ورود شناور:

 • ثبت مشخصات و زمان ورود شناور و اسکن مدارک مورد نیاز
 • بررسی خدمات درخواستی و کنترل مدارک اسکن شده
 • تایید درخواست نماینده کشتیرانی و ارسال به مرکز کنترل ترافیک
 • اعلام رسیدن به کشتی مورد نظر به لنگرگاه
 • تخصیص اسکله جهت پهلودهی شناور
 • اعلام به پایلوت جهت هدایت و راهنمایی کشتی
 • هدایت کشتی و انتقال آن به اسکله
 • اعلام خاتمه عملیات پهلودهی کشتی به کنترل و ترافیک دریایی

فرآیند و مراحل انجام خدمت جهت خروج شناور:

 • ثبت درخواست خروج کشتی از اسکله
 • بررسی درخواست و مدارک لازم جهت خروج
 • تایید مدارک و ثبت مجوز خروج کشتی (PC)
 • انجام مراحل مربوط به پاس کشتی
 • اعلام به پایلوت جهت راهنمایی
 • اعلام خاتمه عملیات خروج به کنترل و ترافیک دریایی

لینک سایت:https://sso.pmo.ir/PMOPortal
زمانبندی انجام خدمت: 24 ساعته
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت:گواهی نامه ثبت شناور ، مجوز خروج از بندر قبلی  ، اظهار نام کالا ، لیست خدمه و.....
آدرس محل خدمت: اداره امور دریایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
تلفن:01134512210