جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
 
 
ردیف کد خدمت عنوان خدمت بستر ارائه نظرسنجی بیانیه سطح توافق خدمات

۱

۱۴۰۶۱۴۲۷۰۰۰

       پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی(حفظ محیط زیست دریایی)

 

۲

۲-۱

۲-۲

۱۳۰۵۱۴۳۱۰۰۰

۱۳۰۵۱۴۳۱۱۰۶

۱۳۰۵۱۴۳۱۱۰۷

       ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها

       ورود شناور

       خروج شناور

 

 

 

 

 

۳

۱۳۰۵۲۰۷۳۰۰۰

       ارائه خدمات جانبی شناور

 

۴

۱۳۰۵۲۰۷۴۰۰۰

       ارایه خدمات ثبت شناور

 

۵

۱۳۰۵۲۰۷۵۰۰۰

      صدور گواهینامه های دریایی شناور

 

۶

۶-۱ 

۶-۲

۱۳۰۱۲۰۷۶۰۰۰

۱۳۰۱۲۰۷۶۱۰۰ 

۱۳۰۵۲۰۷۶۱۰۲

       ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت شناور

       صدور مجوز کارگاه کشتی سازی

         صدور مجوز ساخت شناور

 

 

 

 

 

۷

۷-۱

۷-۲

۱۳۰۵۲۰۷۷۰۰۰

۱۳۰۵۲۰۷۷۱۰۰

۱۳۰۵۲۰۷۷۱۰۱

       تخلیه، بارگیری، انبارش کالا و کانتینر از شناورها

       تخلیه کالا از شناور

       بارگیری کالا به شناور

 

 

 

 

 

۸

۸-۱

۸-۲

۸-۳

۸-۴

۸-۵

۸-۶

۱۳۰۱۲۰۸۰۰۰۰

۱۳۰۹۲۰۸۰۱۰۰

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۱

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۲

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۳ 

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۵

۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۶

       ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری

       صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... در مناطق ویژه بندری

       صدور مجوز ورود، بهره برداری و خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

       صدور مجوز بکارگیری و استفاده از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید در مناطق ویژه بندری

       شماره گذاری وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری

      صدور مجوز سرمایه گذاری در مناطق بندری

       صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

۹

۹-۱

۹-۲

۱۳۰۱۲۰۸۱۰۰۰

۱۹۰۹۲۰۸۱۱۰۰

۱۳۰۱۲۰۸۱۱۰۱

       ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری

      تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه های بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری

       رسیدگی و حل اختلاف کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری

 

 

 

 

 

۱۰

۱۰-۱ 

۱۳۰۵۲۰۸۲۰۰۰

۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۱


       نظارت و پایش سواحل

    صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی