شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 

 

                                                

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۴۰۶۱۴۲۷۰۰۰ -- پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی(حفظ محیط زیست دریایی)
زیر عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت          راهنما استفاده خدمت            شناسنامه خدمت            صفحه دریافت خدمت            سوالات متداول               بیانیه سطح توافق               مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پیشگیری و مقابله با                              غیرحضوری                                                                                                                                                                                                          عارف ابدالی
 آلودگی دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ۳۴۵۱۲۲۲۶-۰۱۱ 
(حفظ محیط زیست دریایی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
۱۳۰۵۱۴۳۱۰۰۰ -- ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج و خدمات شناورها
زیر عنوان و شناسه خدمت                نحوه ارائه خدمت          راهنما استفاده خدمت           شناسنامه خدمت           صفحه دریافت خدمت            سوالات متداول              بیانیه سطح توافق                 مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ورود و خروج شناور                               غیرحضوری                                                                                                                                                                                            محمدحسین فلاح زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۴۵۱۲۲۱۵-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                   
۱۳۰۵۲۰۷۵۰۰۰ -- ثبت شناور و صدور گواهینامه های دریایی
زیر عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ثبت شناور و                                              غیرحضوری                                                                                                                                                                                 سیدعلی عسگری زاده
صدور گواهینامه های دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۳۴۶۲۳۵۰۸-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
۱۳۰۵۲۰۷۷۰۰۰ -- تخلیه، بارگیری، انبارش کالا و کانتینر از شناورها
زیر عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تخلیه کالا                                                غیرحضوری                                                                                                                                                                                  ابوذر رفیعی
از شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۳۴۵۱۲۹۱۴-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بارگیری کالا                                          غیرحضوری                                                                                                                                                                                   ابوذر رفیعی
به شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۴۵۱۲۹۱۴-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۶ -- صدور مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری
زیر عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق                  مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور مجوزفعالیت های                        غیرحضوری                                                                                                                                                                                     مرتضی احمدی امیری
اقتصادی ،فرهنگی، آموزشی                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۳۴۵۱۲۹۶۱-۰۱۱
و ... در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور مجوز ورود ،                                   غیرحضوری                                                                                                                                                                                     مرتضی احمدی امیری
 شماره گذاری و بهره برداری و خروج وسایل نقلیه                                                                                                                                                                                                                                                       ۳۴۵۱۲۹۶۱-۰۱۱
تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                            علی معیلی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۳۴۵۱۲۱۵۶- ۰۱۱
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور مجوز ورود،                                       غیرحضوری                                                                                                                                                                              مرتضی احمدی امیری
استفاده و بکارگیری از  مواد اولیه، قطعات یدکی                                                                                                                                                                                                                                                       ۳۴۵۱۲۹۶۱-۰۱۱
و اقلام مصرفی (خارجی) در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۵
صدور مجوز                                                     غیرحضوری                                                                                                                                                                         علیرضا جهانگیری
سرمایه گذاری در مناطق بندری                                                                                                                                                                                                                                                                               ۳۴۵۱۲۹۵۱-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
۱۳۰۱۲۰۸۱۰۰۰ -- ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق                 مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تایید بیمه بیکاری                                    حضوری                                                                                                                                                                             حسن خاکزاد
کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه های                                                                                                                                                                                                                                                           ۳۴۵۱۲۵۴۳-۰۱۱
بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رسیدگی و حل اختلاف                             حضوری                                                                                                                                                                            حسن خاکزاد
کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                             ۳۴۵۱۲۵۴۳-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
۱۳۰۵۲۰۸۲۰۰۰ -- ارائه مجوزهای احداث و بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی
زیر عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور و تمدید مجوز                                حضوری                                                                                                                                                                                محمود حیدری
بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                  ۳۴۵۱۲۴۲۳-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور و تمدید مجوز احداث                     حضوری                                                                                                                                                                           محمود حیدری
سازه ها و تاسیسات دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۳۴۵۱۲۴۲۳-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
۱۳۰۵۲۰۸۳۰۰۰ -- رسیدگی به شکایات و درخواستهای مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی
زیر عنوان و شناسه خدمت                نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رسیدگی به شکایات و                           غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                            محمد اکبرزاده اسرمی
و درخواستهای مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی                                                                                                                                                                                                                                                 ۳۴۵۱۲۹۱۸-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
۱۳۰۱۲۹۶۲۰۰۰ -- صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری
زیر عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                 حضوری                                                                                                                                                                                    احمدعلی اکبرپور طلوتی
تخلیه و بارگیری در بنادر                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                   حضوری                                                                                                                                                                                  احمدعلی اکبرپور طلوتی
خدمات فنی پشتیبانی کانتینر                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                  حضوری                                                                                                                                                                                   احمدعلی اکبرپور طلوتی
سوخت رسانی به شناورها                                                                                                                                                                                                                                                                                             ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                  حضوری                                                                                                                                                                                   احمدعلی اکبرپور طلوتی
آبرسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                   حضوری                                                                                                                                                                                 احمدعلی اکبرپور طلوتی
انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی                                                                                                                                                                                                                                                                          ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                  حضوری                                                                                                                                                                                      احمدعلی اکبرپور طلوتی
بارشماری در بنادر کشور                                                                                                                                                                                                                                                                                             ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                  حضوری                                                                                                                                                                                   احمدعلی اکبرپور طلوتی
نمایندگی کشتیرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                  حضوری                                                                                                                                                                                  احمدعلی اکبرپور طلوتی
راهبری پایانه های بندری کالا                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                   حضوری                                                                                                                                                                                  احمدعلی اکبرپور طلوتی
ارائه خدمات راهنمایی کشتی ها                                                                                                                                                                                                                                                                              ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                   حضوری                                                                                                                                                                                 احمدعلی اکبرپور طلوتی
شرکت غواصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                  حضوری                                                                                                                                                                                  احمدعلی اکبرپور طلوتی
تدارکاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                  حضوری                                                                                                                                                                                 احمدعلی اکبرپور طلوتی
در زمینه خدمات بندری - دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                         ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                   حضوری                                                                                                                                                                                   احمدعلی اکبرپور طلوتی
کمک و نجات دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدور پروانه فعالیت                                   حضوری                                                                                                                                                                                 احمدعلی اکبرپور طلوتی
بازرسی کشتی و کالای آن                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۴۵۱۲۹۵۰-۰۱۱