پنج شنبه ۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱
 

 

                                                

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۰۵۱۴۲۶۰۰۰ -- ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات رادیویی در ایستگاههای ساحلی
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۱۴۲۶۱۰۰
صدور گواهینامه رادیویی                 غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                             محمد منوچهری
 ایستگاههای ساحلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۳۴۵۱۲۲۲۰-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۱۴۲۶۱۰۱
صدور مجوزهای بهره برداری              غیرحضوری                     راهنما خدمت                                                                                                                                                        علی عسگری زاده    
از تجهیزات رادیویی شناور (SRL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۰۱۱-۳۴۶۲۳۵۰۸                                                                                                                                                                                                                                   
۱۴۰۶۱۴۲۷۰۰۰ -- پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی(حفظ محیط زیست دریایی)
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۴۰۶۱۴۲۷۰۰۰
پیشگیری و مقابله با                              غیرحضوری                   راهنما خدمت                                                                                                                                                              عارف ابدالی
 آلودگی دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۳۴۵۱۲۲۲۶-۰۱۱ 
(حفظ محیط زیست دریایی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
۱۳۰۵۱۴۳۱۰۰۰ -- ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۱۴۳۱۱۰۶
ورود شناور                                      غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                    محمدحسین فلاح زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۴۵۱۲۲۱۵-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۱۴۳۱۱۰۷
خروج شناور                                     غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                محمدحسین فلاح زاده   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۰۱۱-۳۴۵۱۲۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                   
۱۳۰۵۲۰۷۳۰۰۰ -- ارائه خدمات جانبی شناور
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۳۰۰۰
ارائه خدمات                                   غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                    محمدحسین فلاح زاده         جانبی شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۳۴۵۱۲۲۱۵-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
۱۳۰۵۲۰۷۴۰۰۰ -- ارایه خدمات ثبت شناور
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۴۰۰۰
ارائه خدمات                                    غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                    سیدعلی عسگری زاده
ثبت شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۳۴۶۲۳۵۰۸-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
۱۳۰۵۲۰۷۵۰۰۰ -- صدور گواهینامه های دریایی شناور
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۵۰۰۰
صدور گواهینامه های                    غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                          سیدعلی عسگری زاده
دریایی شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۴۶۲۳۵۰۸-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
۱۳۰۱۲۰۷۶۰۰۰ -- ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت شناور
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۷۶۱۰۰
صدور مجوز                                    غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                    سیدعلی عسگری زاده
کارگاه کشتی سازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۳۴۶۲۳۵۰۸-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۷۶۱۰۱
صدور مجوز کارگاه                       غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                     سیدعلی عسگری زاده
تعمیر و خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ۳۴۶۲۳۵۰۸-۰۱۱
پس از فروش تجهیزات ایمنی شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۶۱۰۲
صدور مجوز                                   غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                 سیدعلی عسگری زاده
ساخت شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۳۴۶۲۳۵۰۸-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
۱۳۰۵۲۰۷۷۰۰۰ -- تخلیه، بارگیری، انبارش کالا و کانتینر از شناورها
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۷۱۰۰
تخلیه کالا                                        غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                                ابوذر رفیعی
از شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۳۴۵۱۲۹۱۴-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۷۱۰۱
بارگیری کالا                                    غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                               ابوذر رفیعی
به شناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۳۴۵۱۲۹۱۴-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
۱۳۰۵۲۰۷۸۰۰۰ -- حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۰
نصب و استفرار                              غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                          محمدباقر چگینی فر
علائم کمک ناوبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ۳۴۵۱۲۲۲۴-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۱
جستجو                                           غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                               جعفر رحیمی
و نجات دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۳۴۵۱۲۲۱۲-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۲
هیدروگرافی                                   غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                               محمد ذاکری
و لایروبی اسکله و آبراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۳۴۵۱۲۲۳۶-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۳
ارائه گزارشات                               غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                       محمدصادق بخشایش
تحلیلی سوانح دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۳۴۵۱۲۲۴۹-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۴
ارائه خدمات                                  غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                            جعفر رحیمی
مخابرات دریایی (ناوتکس ، پخش پیامهای ایمنی)                                                                                                                                                                                                                                                                      ۳۴۵۱۲۲۱۲-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۵
انتشار اعلامیه های                      غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                           جعفر رحیمی
دریایی و هواشناسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۳۴۵۱۲۲۱۲-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۷۸۱۰۶
ایجاد بستر                                    غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                         جعفر رحیمی
مانیتورینگ و ردیابی شناورها (LRIT SAT, AIS)                                                                                                                                                                                                                                                                     ۰۱۱-۳۴۵۱۲۲۱۲
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
۱۳۰۱۲۰۸۰۰۰۰ -- ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۹۲۰۸۰۱۰۰
صدور مجوزفعالیت های                 غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                 مرتضی احمدی امیری
اقتصادی ،فرهنگی، آموزشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۳۴۵۱۲۹۶۱-۰۱۱
و ... در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۱
صدور مجوز ورود                            غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                 مرتضی احمدی امیری
بهره برداری و خروج وسایل نقلیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۴۵۱۲۹۶۱-۰۱۱
تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۲
صدور مجوز بکارگیری                   غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                 مرتضی احمدی امیری
و استفاده از کالاهای مصرفی، مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                                                                                    ۳۴۵۱۲۹۶۱-۰۱۱
و ماشین آلات خط تولید در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۳
شماره گذاری وسایل نقلیه           غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                           علی معیلی
تجهیزات و ماشین آلات در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                       ۳۴۵۱۲۱۵۶-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۵
صدور مجوز                                 غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                  سیدتقی بهروزآبلویی
سرمایه گذاری در مناطق بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                              ۳۴۵۱۲۹۵۲-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۸۰۱۰۶
صدور مجوز فعالیت                  غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                       احمدعلی اکبرپور
شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                         ۳۴۵۱۲۹۴۰-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
۱۳۰۱۲۰۸۱۰۰۰ -- ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۹۰۹۲۰۸۱۱۰۰
تایید بیمه بیکاری                             حضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                               حسن خاکزاد
کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه های                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۳۴۵۱۲۵۴۳-۰۱۱
بخش خصوصی در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۱۲۰۸۱۱۰۱
رسیدگی و حل اختلاف                    حضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                               حسن خاکزاد
کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۳۴۵۱۲۵۴۳-۰۱۱
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
۱۳۰۵۲۰۸۲۰۰۰ -- نظارت و پایش سواحل
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۱
صدور مجوز ساخت                        غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                          محمود حیدری
و بهره برداری سازه ها و تاسیسات دریایی                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۳۴۵۱۲۴۲۳-۰۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۸۲۱۰۵
ارائه اطلاعات مکانی                      غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                        محمود حیدری
سواحل و بنادر (GIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۰۱۱-۳۴۵۱۲۴۲۳
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
۱۳۰۵۲۰۸۳۰۰۰ -- رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی
عنوان و شناسه خدمت               نحوه ارائه خدمت        راهنما استفاده خدمت          شناسنامه خدمت          صفحه دریافت خدمت          سوالات متداول            بیانیه سطح توافق               نظرسنجی           مسئول پاسخگویی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
۱۳۰۵۲۰۸۳۰۰۰
رسیدگی به مشکلات                      غیرحضوری                       راهنما خدمت                                                                                                                                                     محمد اکبرزاده اسرمی
و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی                                                                                                                                                                                                                                                                        ۳۴۵۱۲۹۱۸-۰۱۱