شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

RIVER BOOM
RIVER BOOM
بوم رودخانه ای: باتوجه به جنس بوم برای مهارآلودگی در حوضچه ومکانهایی که ارتفاع موج تا۱,۵مترباشد مورداستفاده قرارمی گیرد

INSHORE BOOM
INSHORE BOOM بوم ساحلی :برای مهارآلودگی نفتی درلنگرگاهها باموج ۲تا۳متربرثانیه مورداستفاده قرارمی گیرد.

BRUSH SKIMMER
BRUSH SKIMMER اسکیمربرسی: برای جمع آوری آلودگیهای نفتی سنگین ودرساعت ۱۰۰مترمکعب آلودگی را می تواند جمع آوری نماید

WEIR SKIMMER
WEIR SKIMMER اسکیمرچاهکی: برای جمع آوری آلودگیهای نفتی سبک و۱۰۰مترمکعب درساعت آلودگی را می تواند جمع آوری نماید

POWER PACK ۵,۲KW
POWER PACK ۵,۲KW پاورپک ۵,۲کیلوواتی:برای انتقال نیروبه قرقره بوم جهت پهن کردن ،جمع آوری وبادکردن بومها مورداستفاده قرارمی گیرد.

POWER PACK ۴۲KW
POWER PACK ۴۲KW پاورپک ۴۲کیلوواتی :برای انتقال نیروبه اسکیمرها جهت جمع آوری آلودگی مورداستفاده قرارمی گیرد

WATER PUMP PTX۳۰۱
WATER PUMP PTX۳۰۱ پمپ آب:برای انتقال آب مورداستفاده قرارمی گیرد

BLOWER
BLOWER دستگاه دمنده هوا:جهت بادکردن بوم رودخانه ای مورداستفاده قرارمی گیرد

SORBENT SHEET
SORBENT SHEET ورق جاذب:جنس آن ازپلی پروپلین ،یک بارمصرف بوده که برروی آلودگی پهن شده وسبب جذب آلودگی نفتی می شود

SORBENT BOOM
SORBENT BOOM بوم جاذب:جنس آن پلی پروپلین بوده وهرتکه آن ۳متری ویکبارمصرف بوده وبرای مهاروجذب آلودگی مورداستفاده قرارمی گیرد

DISPERSANT
DISPERSANT موادزائل کننده نفت:این موادشیمیایی به وسیله دستگاه دیسپرسنت پاش برروی آلودگی نفتی اسپری شده وباعث زائل شدن لکه های نفتی می شود.

CLEANING &WASHING EQUIPMENT
CLEANING &WASHING EQUIPMENT دستگاه شستشوی تجهیزات :این دستگاه جهت شستشوی تجهیزات بعدازعملیات مقابله باآلودگی استفاده می شود.

OILTRANSFER PUMP
OILTRANSFER PUMP پمپ انتقال الودگی :این پمپ برای انتقال آلودگی نفت های که گرویتی آنها متوسط وسنگین می باشداستفاده می شود.

AC DIESEL ELECTRIC GENERATOR
AC DIESEL ELECTRIC GENERATOR دیزل ژنراتور:جهت روشنایی درمناطقی که فاقد برق بوده مورداستفاده قرارمی گیردو۱۰کیلووات برق تولید می کند.

FLOTING TANK
FLOTING TANK تانک شناور:این تانکهای شناورجهت انتقال آلودگی جمع آوری شده ازدریا به خشکی مورداستفاده قرارمی گیرد.

در ابتدای ورود شناورها به بندر، بخش مقابله با آلودگی بمنظور انجام مدیریت و برنامه ریزیهای لازم جهت  دریافت مواد زائد از شناورها، فرم تقاضای تحویل مواد زائد را از طریق نماینده کشتیرانی به فرماندهان شناورها تحویل داده و تکمیل شده ی آن بعلاوه فرم تحویل موادزائد توسط نماینده کشتیرانی جهت ورود وخروج پیمانکاردریافت مواد زائد  را دریافت می نماید.
درخواست تخلیه زائدات نفتی توسط نمایندگی کشتیرانی 24 ساعت قبل از ورود کشتی به اداره اموردریایی باید  ارائه‌گردد.
سپس توسط بازرسان مربوطه مقدار موجود مواد زائد مخازن اندازه گیری شده و مراتب به شرکت پیمانکار جهت دریافت زائدات اعلام می گردد.
وبعداز دریافت موادزائد ازشناور توسط بازرس مربوطه از شناور بازدید بعمل آورده و بعد از تأیید گواهینامه نهایی صادر میگردد.
نهایتاً هزینه خدمات ارائه شده به کشتی با اعلام کتبی اداره اموردریایی به اداره امور مالی از نمایندگی کشتیرانی اخذ می گردد.(هزینه های مربوط به دریافت زباله جزء تعرفه بندر محسوب می شود.)