سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
 

سیاست زیست محیطی مدیریت و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی و بندر امیرآباد:

 • تلاش مستمر در جلوگیری از آلودگی محیط زیست در محدوده فعالیتهای بندر امیرآباد و محیط زیست پیرامونی
 • تعهد به اجرای قوانین و مقررات ، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و تلاش برای انطباق کلیه فعالیتهای جاری در بخشهای مختلف بندر امیرآباد با قوانین و مقررات ، ضوابط و استانداردهای مزبور
 • تعهد به رعایت الزامات قانونی و کنترل زیست محیطی بهره برداریهای جاری در تمامی بخشهای اداری، ناحیه مبادلات و حمل و نقل کالاهای عمومی و نفتی، ناحیه صنعتی و نیز ناحیه گردشگری در محدوده قانونی بندر امیرآباد.
 • تعهد به تلاش در ارتقاء سطح کمی و کیفی اقدامات، تجهیزات و ساختارهای زیربنائی زیست محیطی و بهداشتی و ایمنی، مانند سیستمهای جمع آوری و تصفیه آب و فاضلاب و پسماندهای جامد جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست منطقه
 • تعهد به حفظ کلیه اکوسیستمهای تحت تاًثیر فعالیت های این بندر شامل محیط زیست دریای خزر ، پناهگاه حیات وحش و تالاب میانکاله و دیگر اکوسیستمهای آبی و خشکی حساس در محدوده تحت تاًثیر اجرای طرح جامع بندر امیرآباد از طریق جلوگیری از ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت های ساخت و بهره برداری در این بندر و نیز انجام اقدامات کاهش دهنده هرگونه آثار منفی عمده منتج از این بهره برداریها در محدوده مزبور.
 • تعهد به تلاش مستمر، در جهت آموزش و ارتقاء سطح آگاهیها ، توانمندیها و صلاحیت های زیست محیطی مدیریت، کارکنان، سرمایه گذاران، مشتریان، اجاره داران، مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد با بندر امیرآباد .
 • تعهد به بهبود مستمر اقدامات زیست محیطی بندر امیرآباد جهت حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و تخریب اکوسیستمهای آبی و خشکی مهم و نیز جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکلات زیست محیطی برای جوامع انسانی موجود در مجاورت و پیرامون بندر امیرآباد و محدوده های تاًثیر پذیر از فعالیتهای جاری در این بندر
 • تعهد به اجرای برنامه های پایش زیست محیطی جهت کنترل مستمر کیفیت منابع زیست محیطی تحت تاًثیر مستقیم فعالیت های بندر امیرآباد( آب، هوا و نیز سطح صدا).
 • تعهد به تلاش مستمر، در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فضای سبز در تمامی بخشهای اداری، نواحی مبادلات کالاهای عمومی، نفتی و صنعتی و فعالیت های گردشگری با استفاده از گونه های بومی و یا سازگار با شرائط محیطی با رعایت اصول و ضوابط زیباسازی محیط و حفظ چشم اندازهای طبیعی در حد ممکن.
 • تعهد به تلاش در ارتقاء سطح کمی و کیفی اقدامات و تجهیزات ایمنی و بهداشتی در راستای بهبود سطح سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان، سرمایه گذاران، مشتریان، اجاره داران، مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد با بندر امیرآباد .
 • تعهد به آمادگی کامل مدیریت و کارکنان و تجهیزات و تاًسیسات بندر امیرآباد جهت مقابله با اتفاقات و حوادث غیر مترقبه و یاری رسانی و امداد فوری به جوامع پیرامونی نیازمند به دریافت کمک.