شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

وظایف اداره ایمنی و حفاظت دریایی:

1- مدیریت ، نظارت و انجام کنترل و بازرسی کشتیهای متردد به آبهای تحت پوشش
2- مدیریت ، نظارت ، راهبری و اجرای کلیه عملیات های آبنگاری در سطح استان و بنادر شمالی
3- مدیریت ، نظارت عملیاتهای جستجو و نجات دریایی
4- مدیریت مرکز MRCE
5- مدیریت ، نظارت و پیشگیری در زمینه آلودگی مواد نفتی و غیرنفتی در دریا
6- اجرای عملیات و هماهنگی با سایر ارگانهای همجوار جهت مدیریت بهینه آلودگی نفتی در دریا براساس طرح استانی

آبنگاری :

سازمان بنادر و دریانوردی ملزم به رعایت قوانین سازمان بین المللی دریانوردی IMO و همچنین سازمان جهانی هیدروگرافی IHO می باشد .
بدین منظور جهت تسهیل در تردد شناورهای ورودی به بندر و همچنین بهبود عملیات لایروبی تیمی متشکل از افراد کارآمد ، باتجربه و دانش کافی بهمراه تجهیزات به روز و پیشرفته با استفاده از روشهای جدید و کارآمد اقدام به انجام آبنگاری از محدود بنادر و لنگرهای تحت پوشش می نمایند . همچنین بخش هیدروگرافی به منظور ایمنی تردد با معین نمودن وضعیت بستر کانال و مسیرهای بین المللی و انتشار آبها در مقیاسهای استاندارد خدمت رسانی می نماید .

تجهیزات :


1- اکوساندر ceescpoe 200
2- دستگاه سنجش سرعت صوت در آب valeport
3- نرم افزار hypach 6.2
4- چی پی اس Ashteele proplex 800
5- قایق هیدروگرافی

مستندات مورد استفاده است :


1- دستورالعمل همسان نقشه برداری ( جلد هفتم آبنگاری) نشریه شماره 7-119
2- IHO Standards for hydrography surveys
3- Hydrographic Dictionary