یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

میز خدمت الکترونیکی

عنوان خدمت کد خدمت لینک
ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات رادیویی در ایستگاههای ساحلی * 13051426000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
(پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی 14061427000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
صدور گواهینامه های مهارت، شایستگی و شناسنامه دریانوردی * 18051428000 https://seafarer.pmo.ir/Portal
صدور پروانه فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی * 18081429000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج شناورها 13051431000 https://sso.pmo.ir/PMPPortal
ارائه خدمات جانبی شناور 13052073000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
ارایه خدمات ثبت شناور 13052074000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
صدورگواهینامه های دریایی شناور * 13052075000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت شناور 13012076000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
تخلیه، بارگیری، انبارش کالا و کانتینر از شناورها 13052077000 http://gcomsgateway.pmo.ir/newGateWay
http://ccs.bpmo.ir/MyManifest/Login.aspx
http://gct.pmo.ir/containertracking
حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی 13052078000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان * 16062079000 https://seafarer.pmo.ir/Portal
ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد تجاری 13012080000 https://ispz.pmo.ir/default.aspx
http://investinport.ir/web/eportsnd
https://aca.pmo.ir/ /main
ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری 13012081000 https://job.bpa.ir:8022/login.aspx
نظارت و پایش سواحل * 13052082000 https://sm.pmo.ir
https://pmodynamics.pmo.ir
https://cafebazaar.ir/app/com.parnian.pmolib http://marinedata.pmo.ir
رسیدگی به مشکلات و درخواستهای مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی 13052083000 http://mfd.pmo.ir
ارائه تسهیلات حمایتی سازمان بنادر * 13052084000 https://imasportal.pmo.ir/IMASENX
تعیین تعرفه های دریایی و بندری * 13052085000 https://amirabadport.pmo.ir/fa/tarrifs-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7
ارائه خدمات اطلاع رسانی حوزه بنادر و دریانوردی 13052086000 https://amirabadport.pmo.ir/fa/instructions-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7
خدمات فوق از طریق سازمان انجام می شود.*