سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری ترابری دریایی

صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری ترابری دریایی

دامنه کاری این خدمت مربوط به فعالیتهای نظیر رسیدگی به درخواست متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری و شرکت های کارگزاری فعال، ثبت نتایج بازدید از دفاتر شرکت کارگزاری، صدور و تمدید مجوز، صدور پروانه و غیره است که در جهت صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری، صورت میپذیرد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • بررسی درخواست ، با توجه به آیین نامه های مربوطه
  • دریافت مدارک مورد نیاز
  • معرفی متفاضی به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت شرکت به همراه مدارک
  • تطبیق آگهی روزنامه رسمی با مدارک ثبتی
  • بازدید از دفتر مرکزی در بندر امیرآباد
  • اعطای مجوز جدید به مدت 4 سال
  • صدور پروانه

لینک سایت: http://aca.pmo.ir

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: آگهی تاسیس شرکت ، روزنامه رسمی شرکت ، مدارک دوره های آموزشی نفرات کلیدی شرکت
آدرس محل خدمت: امور بندری و اقتصادی-قسمت امور شرکتها
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
تلفن:01134512940