سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات شورای عالی ارگانهای دریایی

هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات شورای عالی ارگانهای دریایی

» دبیرخانه هماهنگی « در راستای اجرای بند 05 قطعنامه دهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و مصوبه شورای هماهنگی مدیران مورخ 11/0/78 به منظور هماهنگی فعالیتهای ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در صنعت دریایی کشور، تشکیل گردیده و در حال حاضر نزدیک به 01 عضو دایمی دارد. مقر ان سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده از جمله وظایف این دبیرخانه برگزاری جلسات منظم ماهیانه با اعضای دبیرخانه ارگانهای دریایی است برای پیگیری مصوبات جلسات شورای عالی دبیرخانه و نیز نظارت بر حسن انجام مصوبات و بند های قطعنامه همایش ارگانهای دریایی می باشد که هرساله با همکاری کلیه اعضا و به میزبانی یکی از اعضای دبیرخانه برگزار می گردد می باشد. همچنین تنظیم و برنامه ریزی نشست های شورای عالی مدیران ارگانهای دریایی که به صورت فصلی برگزار می گردد و نیز پیگیری مصوبات جلسات شورای عالی ارگانهای دریایی ، برگزاری همایش سالیانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و برگزاری ، مشارکت و حمایت از برپایی نمایشگاههای تخصصی دریایی درسطح ملی و هماهنگی و برنامه ریزی جهت تسهیل حضور کلیه اعضا دبیرخانه در نمایشگاههای دریایی داخلی و بین المللی و همچنین برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد و گرامی داشت هفته دریانوردی به صورت ساالنه همگی از جمله فعالیتهایی است که از طریق دبیر خانه هماهنگی ارگانهای دریایی صورت می پذیرد.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • کمیته اجرایی همایش / کمیته علمی همایش / دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی
  • تشکیل جلسات ستاد اجرایی
  • دریافت مقالات و متن سخنرانی ها
  • تنظیم قطعنامه همایش
  • پیگیری اجرای مفاد قطعنامه ارگان های دریایی

لینک سایت: http://dhod.pmo.ir
زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: پیگیری مصوبات جلسات شورای عالی دبیرخانه
نمونه فرم ها: پیگیری مصوبات
آدرس محل خدمت: اداره دریایی
تلفن: 01134512210