پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

خدمات راهنمایی کشتی ها شامل کلیه عملیات شامل لنگراندازی ، لنگربرداری ، هدایت ، پهلودهی به اسکله ، جداسازی از اسکله ، پهلودهی کشتی به کشتی و جابجایی (shifting) است که توسط راهنما انجام می شود . امور مربوط به راهنمایی کشتی ها حسب بند 4 از ماده سوم فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه 1348 که از جمله امور با اهمیت و حساس بنادر به شمار می آید به عهده سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته شده است. منطقه راهنمایی در حوزه بندر امیرآباد شامل چهار منطقه شامل، منطقه لنگرگاه، کانال دسترسی بندر، حوضچه دسترسی بندر و اسکله های پهلودهی می باشد.

مشخصات منطقه راهنمایی:

مشخصات منطقه راهنمایی بندر امیرآباد به شرح ذیل می باشد:1.لنگرگاه در محدوده 36 درجه و 53 دقیقه شمالی و 53درجه و 23 دقیقه شرقی با عمق متوسط 9 متر می باشد.2.کانال دسترسی بندر که از بویه آب های ایمن(fair way bouy)آغاز می گردد.3.حوضچه دسترسی بندر بعد از موج شکن

کشتی های مشمول عملیات راهنمایی:

کلیه شناورهای تجاری با هر ظرفیتی، در زمان ورود به بندر امیرآباد باید ضمن اعلام به برج کنترل راهنما درخواست نمایند و با راهنمایی و تحت هدایت راهنما به بندر وارد شوند.

اقدامات الزامی کشتی در زمان توقف کنار اسکله

١ــ فرمانده کشتی باید از استمرار مداوم ارتباط با برج کنترل بندر در تمام مدت توقف کنار اسکله اطمینان حاصل نمایند
٢ــ فرمانده کشتی باید هرگونه تحرکی اعم از جزئی و کلی را ضمن اطلاع قبلی و با کسب اجازه از برج کنترل انجام دهد .
٣ــ انجام بازدیدهای مداوم از طنابها و تجهیزات مربوطه درطول توقف کشتی درکنار اسکله و نظایر آن ، که این بازدیدها حداقل هردوساعت یکبار باید انجام شود .
٤ــ درصورت استفاده کشتی از دوارهای خودکار (SELF TENSIONING WINCHES ) اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات و انجام بازدیدهای مداوم که تناوب بازدیدها در زمان توقف کشتی در کنار اسکله و نظایر آن نباید بیشتر از دو ساعت باشد .
٥ــ روشنایی مداوم و مناسب روی عرشه کشتی و محل های تخلیه و بارگیری کالا
٦ــ کنترل ورود و خروج افراد به کشتی حسب الزامات ISPS Code

شرایط هدایت ، پهلودهی و جداسازی کشتی ها توسط راهنمایان

شرایط هدایت ، پهلودهی و جداسازی کشتی ها توسط راهنمایان

قوانین و مقررات:

1. دریانوردی: مطابق مقرره A-VIII/49&50 از کنوانسیون STCW-95 حضور راهنما برروی کشتی دلیل بر رفع مسئولیتهای فرمانده نخواهد بود. لذا فرمانده و دیگر اعضاء پل فرماندهی بایستی ضمن اجرای وظایف محوله در خصوص ایمنی عملیات و ایمنی شخص راهنما اقدامات لازم را در خصوص تبادل اطلاعات و همکاری با راهنما را نیز اتخاذ نماید.
2. جبران خسارات : مطابق ماده 23 از فصل چهارم قانون دریایی ایران سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث ایجاد شده از طرف راهنما را نخواهد داشت.
3. مسئولیت حقوقی فرمانده : مطابق ماده 22 از فصل چهارم قانون دریایی ایران " در صورتی که فرمانده کشتی تذکرات راهنما را نپذیرد و یا مقررات مربوط به عبور و مرور و انتظامات بندری را ملحوظ ندارد" ،" در این صورت فرمانده مسئول هر گونه خسارت و پیش آمدی خواهد بود که از عمل آنها ناشی بشود و ممکن است به مجازاتهای مصرحه در ماده 64 نیز محکوم گردد" .

تعرفه خدمات راهنمایی شناورها:

مطابق کتابچه تعرفه های مترتب بر کشتی و کالا در بنادر جمهوری اسلامی ایران تعرفه خدمات راهنمایی در یک رفت و یا برگشت واحد شناور در جدول شماره ۳ و ردیف شماره ۳ به میزان ۴۰ سنت به ازای هر تن ظرفیت ناخالص شناور تعیین گردیده است.

عملیات راهنمایی در بندر امیرآباد:

کلیه عملیات راهنمایی بندر امیرآباد در راستای خصوصی سازی فعالیت های بندر و ارائه بهتر خدمات به مشتریان به شرکت هدایت کشتی خلیج فارس واگذار گردیده است. شرکت مذکور یکی از شرکت های تخصصی در امر عملیات راهنمایی شناورها می باشد که با بکارگیری از کارشناسان مجرب دریایی خدمات راهنمایی شناورها را در بندر امیرآباد به انجام می رساند. اداره امور دریایی بندر به عنوان مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های شرکت مذکور در بندر می باشد و کلیه عملیات های راهنمایی با هماهنگی این اداره به انجام می رساند. دریافت کنندگان خدمات راهنمایی از طریق کانال های ارتباطی ارائه شده در ذیل می توانند نسبت به پیگیری درخواست های خود اقدام نمایند.

اداره امور دریایی:

شماره تلفن:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۳۶
شماره فکس:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۳۶

شرکت هدایت کشتی خلیج فارس:

شماره تلفن:۰۱۱۳۴۵۱۲۶۱۰
شماره فکس:۰۱۱۳۴۶۲۳۷۲۹

بندر امیرآباد در راستای ارائه خدمات دریایی مناسب به کشتی ها و همچنین افزایش ایمنی عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی تجهیزات دریایی مطابق با نیازهای بندر مطابق جدول ذیل تامین نموده است. مطابق نظر راهنمایان بندر در هر عملیات حداقل یک یدک کش استفاده می گردد. در زمان ورود کشتی ها به بندر پس از هماهنگی راهنما با فرماندهان یدک کش پس از عبور از دهانه موج شکن عملیات طنابدهی یدک کش آغاز می گردد. مطابق قوانین بندر کلیه شناورها در زمان ورود ملزم به استفاده از یدک کش در صورت تشخیص راهنما می باشند.

 

تجهیزات دریایی - یدک کش

تجهیزات دریایی - راهنمابر

تعیین نمایندگی کشتیرانی:

نماینده یا نمایندگان کشتیرانی (Ship’s Agent) هر کشتی قبل از ورود به آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران می بایستی از بین شرکتهای مجاز نمایندگی کشتیرانی به بندر کتباً معرفی شده باشند.
تعیین شرکت نمایندگی کشتیرانی به منظور تحقق موارد ذیل می باشد:
الف) پرداخت حقوق و عوارض و هزینه های بندری مرتبط به کشتی
ب ) ارائه خدمات به کشتی و خدمه
ج ) تصفیه کالای حمل شده
د ) تقبل مسئولیتهای ناشی از خسارات احتمالی وارده از ناحیه کشتی به تاسیسات، تجهیزات و محیط زیست دریایی
توضیح:
تعیین معرفی نمایندگی کشتیرانی به بندر در کلیه شرایط عادی و غیرعادی برای کشتیها اجباری و پذیرش کشتیها در بنادر بدون نمایندگی ممنوع می باشد.

اعلام نمایندگی کشتی به بندر و پذیرش مسئولیتهای مربوطه:

نمایندگی کشتیرانی یک هفته قبل از ورود کشتی می بایستی ضمن معرفی خود به عنوان نماینده کشتی با تقبل همه مسئولیتهای مربوطه ، کلیه اطلاعات مربوط به کشتی، کالا، گواهینامه های قانونی، فنی و بیمه ای را به مراکز مختلف تسلیم نماید . در مورد کشتیهای حامل کالای متفرقه ، نمایندگی کشتیرانی می بایستی علاوه بر اطلاعات فوق الذکر ، نقشه بارچینی کالا Cargo Plan, Stowage Plan را نیز ضمیمه نماید.

ارسال پیام زمان ورود تقریبی کشتی به لنگرگاه (ETA):

فرماندهان کلیه کشتیها می بایستی ۲۴ ساعت قبل از ورود به لنگرگاه مجاز هر بندر بوسیله ارسال پیام از طریق ارسال ایمیل(Amirabadradio@yahoo.com) زمان تقریبی ورود(Estimated Time of Arrival )خود را به لنگرگاه مجاز ضمن تماس با ایستگاه مخابرات ساحلی بندر اعلام نمایند.
تبصره:
در مسافتهای کمتر از ۲۴ ساعت، کشتی می بایست به محض خروج از بندر مبدأ زمان تقریبی ورود ETA و اطلاعات مربوطه به کشتی و کالا را به ایستگاه مخابرات ساحلی بندر مقصد منعکس نماید.

هماهنگی نمایندگی کشتیرانی در پاس کشتی ورودی:

نمایندگی کشتیرانی پس از ورود کشتی به لنگرگاه مجاز می بایستی هماهنگیهای لازم در جهت پاس کشتی ورودی با مرکز هماهنگ بندر، گمرک، قرنطینه را بعمل آورد.

مدارک کشتی در هنگام ورود به بندر:

فرمانده یا نمایندگی کشتیرانی در مورد کشتیهای ورودی به بنادر تابعه باید مدارک زیر را مطابق با مفاد کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی (FAL Convention) به مرکز اسناد دریایی بندر ارائه نمایند:
۱) اظهارنامه اجمالی General Declaration
۲) اظهارنامه کالا، مانیفست Cargo Declaration/Manifest
۳) فهرست خدمه Crew List
۴) فهرست مسافرین Passenger List
۵) تصویر گواهی ظرفیت بارگیری International Tonnage Measurement Certificate در اولین ورود کشتی به بندر
۶) اصل اجازه حرکت آخرین بندر بارگیری Last Loading
۷)مانیفست کالای خطرناک در صورت وجود بر روی کشتی
۸)گواهینامه ثبت کشتی در زمان اولین ورود به بندر

صدور مجوز خروج کشتی

صدور اجازه حرکت جهت واحدهای شناور توسط مرکز خدمات اسناد انجام می گردد و کلیه نمایندگان شرکت های کشتیرانی در زمان درخواست صدور اجازه حرکت نسبت به ارائه مدارک ذیل اقدام نمایند:
۱) اظهارنامه کالا، مانیفست Cargo Declaration/Manifest
۲) فهرست خدمه Crew List
۳) فهرست مسافرین Passenger List
۴) مانیفست کالای خطرناک در صورت وجود بر روی کشتی
مرکز خدمات اسناد دریایی پس از دریافت اسناد اشاره شده و بررسی شرایط دیگر کشتی شامل تاییدیه قابلیت دریانوردی واحد شناور از مرکز کنترل و بازرسی بندر، تاییدیه نماینده امور بندری در مرکز هماهنگی امور دریایی، تاییدیه نماینده امور مالی نسبت به صدور مجوز خروج شناور اقدام می نماید.

صدور صورتحساب کشتی پس از خروج از بندر:

بلافاصله پس از خروج کشتی از بندر ، نماینده امور دریایی در مرکز خدمات دریایی با استفاده از اطلاعات مربوط به ورود و خروج کشتی و برگه های خدمات یدک کشی و راهنمایی و آب رسانی و کلیه خدماتی را که کشتی در طول مدت پهلوگیری در کنار اسکله دریافت کرده ،صورت وضعیت کشتی را صادر می نماید و به نماینده امور مالی تحویل می نماید تا بر اساس اطلاعات مندرج در آن، صورت حساب نهایی صادر گردد.

صدور مجوز Immobilization :

مجوز Immobilization مجوزی است که بر اساس آن کاپیتان کشتی از مقامات بندری اجازه می گیرد تا برای مدتی معلوم و به منظور انجام تعمیرات مشخص، شناور خود را بدون حرکت در کنار اسکله/لنگرگاه نگاه دارد و بر اساس آن مقامات بندر مطلع باشند که در شرایط اضطراری شناور سریعا قادر به جا بجایی توسط نیروی محرکه کشتی نمی باشد. درخواست شرکت در خصوص Immobilization می‌بایست به همراه درخواست کتبی فرمانده کشتی باشد. در صورتی که ۱ روز کاری تا پایان عملیات تخلیه / بارگیری مانده باشد(با هماهنگی با ناظرین مربوطه) و یا شناور نیاز به عملیات جابجایی از اسکله ای به اسکله دیگر داشته باشد با درخواست Immobilization موافقت نمی شود. چنانچه صدور مجوز Immobilization در برنامه ی عملیات های پیش بینی شده ی خللی ایجاد ننماید موضوع تایید می گردد و همچنین برای انجام برنامه ریزی های بعدی مجوز صادر شده در دفتر مربوطه ثبت می شود. پس از ممهور نمودن Immobilization یک نسخه از آن در پرونده کشتی به همراه نامه‌های درخواست درج می گردد. لذا در راستای ارتقا ایمنی عملیات بندر کلیه شرکت های کشتیرانی موظفند ضمن اطلاع رسانی کلیه امور مربوط به اخذ مجوز اشاره شده را به انجام برسانند.

آب شیرین

به طور کلی کلیه شناورها از طریق نماینده خود می توانند قبل از ورود به بندر هماهنگی دریافت آب شیرین را به انجام برسانند.بر اساس امکانات موجود خدمات آبرسانی در بندر در کلیه اسکله ها از طریق تجهیزات آبرسانی اسکله و همچنین ماشین آبرسان انجام می گردد. همچنین با توجه به شناورهای موجود در بندر امکان خدمات رسانی به کشتی ها در محدوده لنگرگاه نیز امکان پذیر می باشد. کلیه هماهنگی های مربوطه بایستی توسط نمایندگان شرکت های کشتیرانی با استفاده از فرم های درخواست انجام پذیرد.

تماس با بخش خدمات دریایی:

با توجه به ارائه خدمات اشاره شده در اداره امور دریایی بندر، کلیه مشتریان می توانند از طریق کانال ارتباطی زیر نسبت به پیگری درخواست های خود اقدام نمایند.

اداره امور دریایی:

شماره تلفن:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۲۷
شماره تلفن:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۳۶
شماره فکس:۰۱۱۳۴۵۱۲۲۳۶

با توجه به شرایط عملیاتی بندر تخصیص سوخت بر اساس ماهیت کاری درخواست دهندگان به دو شیوه صورت می پذیرد:
1. درخواست توسط شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت تامین سوخت کشتی ها
2. درخواست توسط شرکت های پیمانکار فعال در بندر

1. سوخت کشتی ها:

کلیه شرکت های نمایندگی کشتیرانی جهت تامین سوخت کشتی های تحت نمایندگی خود بایستی درخواست خود را در سامانه تجارت آسان ثبت نموده و به مرکز پخش فراورده های نفتی منطقه بهشهر مراجعه نمایند. در صورتی که کشتی اولین بار می باشد که در بندر امیرآباد درخواست سوخت داده است نیاز است تاییدیه بندر نیز از اداره امور دریایی اخذ و به شرکت پخش فراورد ه های نفتی بهشهر تحویل گردد. سوخت رسانی در بندر از طریق تانکرهای سوخت رسان و از طریق اسکله انجام می گردد. جهت تامین ایمنی عملیات سوخت رسانی، شرکت های نمایندگی کشتیرانی همچنین بایستی درخواست ورود سوخت را به اداره امور دریایی تحویل داده و با هماهنگی مرکز ایمنی و آتش نشانی بندر اقدام به سوخت دهی به کشتی نمایند.

2. شرکت های پیمانکار فعال در بندر

کلیه شرکت های فعال در بندر امیرآباد(پیمانکاران تخلیه و بارگیری، شرکت های پیمانکار ارائه دهنده خدمات لایروبی و یدک کشی، شرکت های پیمانکار راهسازی و ...) جهت تامین سوخت شرکت نیاز است درخواست خود را در سامانه تجارت آسان شرکت پخش فراورده های نفتی ثبت نمایند و پس از اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت خود به اداره امور دریایی مراجعه نمایند. پس از تایید توسط امور دریایی بندر نماینده شرکت جهت تحویل سوخت بایستی به شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه بهشهر مراجعه نمایند.