سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

صدور مجوز جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

صدور مجوز جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

خدمت به متقاضیان سرمایه گذاری در بنادر به منظور درخواست سرمایه گذاری و نهایتا جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بنادر کشور صورت می پذیرد

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • ارایه درخواست سرمایه گذاری به مرکز سرمایه گذاری
  • بررسی درخواست در مرکز سرمایه گذاری
  • بررسی اولویت بودن این موضوع با اولویت های سرمایه گذاری
  • طرح موضوع و بررسی در کمیته اجرایی
  • فرصت حداکثر 3 ماهه شرکت جهت ارایه طرح توجیهی
  • بررسی طرح توجیهی و تعیین شرایط قراردادی و اعلام نظر به مرکز سرمایه گذاری
  • ارسال شرایط قرارداد به متقاضی

لینک سایت: http://investinport.ir/web/eportsnd

زمانبندی انجام خدمت: ساعات اداری
روش ارائه خدمت: الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت:طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری ، مجوز های مورد تایید سازمان بنادر
آدرس محل خدمت:اداره بازاریابی و سرمایه گذاری و منطقه ویژه
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
تلفن:01134512950