سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دریافت مواد زائد کشتی ها

دریافت مواد زائد کشتی ها

تمامی کشتیهای ورودی به بندر ( به استثناء شناورهای خدماتی وموتورلنجها)باید تحویل زائدات بصورت ذیل به بندراعلام نمایند:

۱-کشتیهایی که موادزائد نفتی دارند ومتقاضی تحویل این مواد به بندر هستند با ارائه درخواست از طریق نماینده کشتیرانی به مرکز محیط زیست دریایی نسبت به تحویل زائدات اقدام نمایند. قابل ذکر است پس از بازدید کشتی وتشخیص بازرس مبنی بر پربودن مخازن کشتی ، می بایست زائدات موجود را هر چه سریعتر به بندر تحویل دهند.

۲-ضروری است میزان مواد زائدتحویلی توسط کاپیتان کشتی درفرم مخصوص ثبت وبهمراه درخواست کشتیرانی به مرکز محیط زیست دریایی اعلام نمایند.

۳- پس از درخواست نماینده کشتیرانی ودریافت زائدات توسط پیمانکار ومجری دریافت ، گواهینامه مخصوص توسط بازرس یا کارشناس محیط زیست صادر می گردد که بایستی برروی کشتی نگهداری شود.

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

  • ثبت درخواست تخلیه مواد زائد به اداره ایمنی
  • بررسی و ارجاع به واحد مقابله با آلودگی آب دریا
  • ارجاع به گارد و شرکت جهت دریافت مواد زائد
  • بارگیری و دریافت مواد زائد
  • صدور فرم رسید تحویل مواد زائد

لینک سایت:https://sso.pmo.ir/PMOPortal

زمانبندی انجام خدمت: 24 ساعته
روش ارائه خدمت: غیر الکترونیکی
مدارک لازم برای انجام خدمت: ثیت درخواست توسط نماینده کشتیرانی در سیستم جامع دریایی
نمونه فرم ها: ثبت درخواست الکترونیکی
آدرس محل خدمت: ادره ایمنی و حفاظت دریانوردی-قسمت مقابله با آلودگی نفتی
تلفن: 01134512217