شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد

اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد :

- فعالیتهای ترانزیتی سوخت اعم از احداث مخازن.
- فعالیتهای ترانزیتی کانتینرخودرو به مقصدکشورهای حوزه CIS.
- فعالیتهای مرتبط باصنایع فولاد.
- فعالیتهای مرتبط باصنایع چوب وکاغذ.
- فعالیتهای صادراتی موادواسطه ای معدنی.
- فعالیتهای ترانزیتی غلات.
- سیستم های تأمین آب شیرین.
- تأسیسات جمع آوری وتصفیه مواد زائد (Reception Facility)
- ارائه خدمات آذوقه رسانی،آب رسانی وتدارکات ناوگان وفعالیتهای مشابه.
- سایر فعالیت های اقتصادی با توجه به توان معاملات داخلی و نیازمندیهای کشورهای حاشیه شمال خزر
شایان ذکرمی باشدسازمان بنادرودریانوردی حمایت خودازچهارموردآخرفرصتهای سرمایه گذاری ازطریق اعطای تسهیلات ازمحل وجوه اداره شده وتخفیفات خاص دراجاره بهاء به متقاضیان مربوطه اعلام می دارد.