یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )
عنوانشمارهنوع
96-16 استعلام ارزیابی کیفی
96/2 استعلام ارزیابی کیفی
96-1 استعلام ارزیابی کیفی
95/13 مناقصه
95/17 مناقصه
95/16 مناقصه
95/15 فراخوان
95/14 مناقصه
95/12 مزایده
95/10 استعلام ارزیابی کیفی