چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا

استعلام ارزیابی کیفی

95/10

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا

تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیر ساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا