دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

خرید,حمل,نصب و راه اندازی سیستم رانش لایروب خزر(شامل دو عدد شافت و دو عدد پروانه و متعلقات مربوطه)

مناقصه

95/14

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

خرید,حمل,نصب و راه اندازی سیستم رانش لایروب خزر(شامل دو عدد شافت و دو عدد پروانه و متعلقات مربوطه)

خرید,حمل,نصب و راه اندازی سیستم رانش لایروب خزر(شامل دو عدد شافت و دو عدد پروانه و متعلقات مربوطه)

اسناد مناقصه فوق در سایت اینترنتی www.iets.mporg.ir درج گردیده است.