دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

پروژه دمونتاژ ، حمل ، بازسازی و تعمیرات لازم ، مونتاژ و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل لیبهر LHM100

فراخوان

95/15

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه دمونتاژ ، حمل ، بازسازی و تعمیرات لازم ، مونتاژ و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل لیبهر LHM100

پروژه دمونتاژ ، حمل ، بازسازی و تعمیرات لازم ، مونتاژ و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل لیبهر LHM100