دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

انجام عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری یک فروند شناور جستجو و نجات دریایی ناجی یک

مناقصه

95/16

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

انجام عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری یک فروند شناور جستجو و نجات دریایی ناجی یک

انجام عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری یک فروند شناور جستجو و نجات دریایی ناجی یک