دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

خرید ، حمل ، نصب ، تحویل و آموزش یک دستگاه AIS ساحلی مارک ترانزاس به همراه تجهیزات جانبی

مناقصه

95/13

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

خرید ، حمل ، نصب ، تحویل و آموزش یک دستگاه AIS ساحلی مارک ترانزاس به همراه تجهیزات جانبی

خرید ، حمل ، نصب ، تحویل و آموزش یک دستگاه AIS ساحلی مارک ترانزاس به همراه تجهیزات جانبی