سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق بندر جاسک و سیستم اطفای حریق بنادر تیاب و سیریک

مناقصه

96/4

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق بندر جاسک و سیستم اطفای حریق بنادر تیاب و سیریک

 آگهی  مناقصه عمومی
یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد  پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق بندر جاسک و سیستم اطفای حریق بنادر تیاب و سیریک را با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  توام با ارزیابی کیفی ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :     پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق بندر جاسک و سیستم اطفای حریق بنادر تیاب و سیریک
2-مدت اجرای کار : 18 ماه شمسی 
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی (روز یکشنبه تاریخ 96/12/27) تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 97/1/18  با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 4.000.000ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف ، ب ، ج و ارزیابی کیفی ) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد. 
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 97/2/1  به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه  تاریخ 97/2/3 می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس 33513229-076 
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 3.450.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی : 
الف-  دارا بودن رتبه 4 آب در زیر شاخه خطوط انتقال آب و شبکه های فاضلاب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تبصره 1 : ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای آخرین سال مالی شرکت به عنوان یکی از شروط اولیه بررسی اسناد مناقصه ،الزامی است.
 
توضیحات : 
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.
 
 
 
 
                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 

 
 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق بندر جاسک و سیستم اطفای حریق بنادر تیاب و سیریک

مناقصه

96/4

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی

اطلاعات تکمیلی


۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۲۰

۱ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۲۰

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۲۰

روزنامه آفرینش

۲۷ اسفند ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق بندر جاسک و سیستم اطفای حریق بنادر تیاب و سیریک

 آگهی  مناقصه عمومی
یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد  پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق بندر جاسک و سیستم اطفای حریق بنادر تیاب و سیریک را با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  توام با ارزیابی کیفی ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :     پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق بندر جاسک و سیستم اطفای حریق بنادر تیاب و سیریک
2-مدت اجرای کار : 18 ماه شمسی 
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی (روز یکشنبه تاریخ 96/12/27) تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 97/1/18  با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 4.000.000ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف ، ب ، ج و ارزیابی کیفی ) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد. 
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 97/2/1  به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه  تاریخ 97/2/3 می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس 33513229-076 
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 3.450.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی : 
الف-  دارا بودن رتبه 4 آب در زیر شاخه خطوط انتقال آب و شبکه های فاضلاب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تبصره 1 : ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای آخرین سال مالی شرکت به عنوان یکی از شروط اولیه بررسی اسناد مناقصه ،الزامی است.
 
توضیحات : 
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.
 
 
 
 
                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 

 
 
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.