سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

خرید و تحویل شیر مصرفی روزانه پرسنل به تعداد تقریبی 1200 پاکت

مناقصه

19314/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید و تحویل شیر مصرفی روزانه پرسنل به تعداد تقریبی 1200 پاکت

مناقصه

19314/ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

200,000 ریال

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
کلیه متقاضیان میبایست به منظور دریافت فایل اسناد مناقصه به سایت (iets.mporg.ir ) بصورت غیر حضوری وبدون پرداخت وجه نقد مراجعه نمایند . ضمنا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با مراجعه ی حضوری به دبیرخانـه امور قـراردادهـا اداره کـل بنـادر ودریانـوردی استـان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) واقع در طبقه ی دوم ساختمان مرکـزی و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریـز وجه به مبلــغ 000/200 ریال به حسـاب شمـاره 2176452210007 نــزد بانک ملـی شعبه تاسیسات بندری کد بانک 6991 نسبت به دریافـت ( خرید) اسناد اقدام نمایند. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

اطلاعات تکمیلی


۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.