جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

اطلاعیه نتایج ارزیابی فنی و مالی خرید خدمات مشاوره تجهیزات بندری،دریایی و مخابراتی

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بدینوسیله نتایج  ارزیابی فنی و مالی  خرید خدمات مشاوره تجهیزات بندری ،دریایی و مخابراتی این اداره  به شرح زیر جهت اطلاع عموم اعلام می گردد:

1-شرکت هرمزان دریا پیما               88 امتیاز از مجموع 100 امتیاز

2-شرکت سامان انرژی                      87.9 از مجموع 100 امتیاز

3-شرکت ایراتک کیش                     66.3 از مجموع 100 امتیاز

4-شرکت ایران گروپ اوف سورویورز   55.4 از مجموع 100 امتیاز

5-پیشنهاد شرکت موننکو ایران بعلت عدم مهر و امضای اسناد بررسی نشد.

با توجه به حد نصاب امتیاز مورد نیاز (65 امتیاز از مجموع 100 امتیاز) پاکت قیمت شرکت های هرمزان دریا پیما،سامان انرژی و ایراتک کیش مفتوح و نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-شرکت سامان انرژی اصفهان با مبلغ پیشنهادی 4.650.000.000 ریال

2-شرکت ایراتک کیش با مبلغ پیشنهادی 5.916.000.000 ریال

3-شرکت هرمزان دریا پیما با مبلغ پیشنهادی 7.231.096.138 ریال

لذا شرکت سامان انرژی اصفهان به عنوان برنده خدمات مشاوره اعلام می گردد.

 

 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اطلاعیه نتایج ارزیابی فنی و مالی خرید خدمات مشاوره تجهیزات بندری،دریایی و مخابراتی

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

بدینوسیله نتایج  ارزیابی فنی و مالی  خرید خدمات مشاوره تجهیزات بندری ،دریایی و مخابراتی این اداره  به شرح زیر جهت اطلاع عموم اعلام می گردد:

1-شرکت هرمزان دریا پیما               88 امتیاز از مجموع 100 امتیاز

2-شرکت سامان انرژی                      87.9 از مجموع 100 امتیاز

3-شرکت ایراتک کیش                     66.3 از مجموع 100 امتیاز

4-شرکت ایران گروپ اوف سورویورز   55.4 از مجموع 100 امتیاز

5-پیشنهاد شرکت موننکو ایران بعلت عدم مهر و امضای اسناد بررسی نشد.

با توجه به حد نصاب امتیاز مورد نیاز (65 امتیاز از مجموع 100 امتیاز) پاکت قیمت شرکت های هرمزان دریا پیما،سامان انرژی و ایراتک کیش مفتوح و نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-شرکت سامان انرژی اصفهان با مبلغ پیشنهادی 4.650.000.000 ریال

2-شرکت ایراتک کیش با مبلغ پیشنهادی 5.916.000.000 ریال

3-شرکت هرمزان دریا پیما با مبلغ پیشنهادی 7.231.096.138 ریال

لذا شرکت سامان انرژی اصفهان به عنوان برنده خدمات مشاوره اعلام می گردد.