چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

مناقصه

97/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

آگهی  مناقصه عمومی

 یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی

اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد  پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

1-موضوع مناقصه :     پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

2-مدت اجرای کار : 15 ماه شمسی

3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی (روز چهارشنبه تاریخ 97/8/23) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ97/9/7 با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1.000.000ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف ، ب ، ج و ارزیابی کیفی) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد.

4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 97/9/24  به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه تاریخ 97/9/27می باشد.

5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران جنب میدان قائم اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس: 33513229-076

6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 1.331.300.000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.

7- شرایط اختصاصی :

الف-  دارا بودن رتبه 5 آب ( با تجربه در زیر رشته سازه های دریایی) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

تبصره 1: ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای آخرین سال مالی شرکت به عنوان یکی از شروط اولیه بررسی اسناد مناقصه ،الزامی است.

تبصره2: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

توضیحات :

الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.

                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

مناقصه

97/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

1,000,000 ریال

۷ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۵

۷ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۵

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی -

اطلاعات تکمیلی


۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۰

۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۴۸

۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۸

روزنامه جام جم

۲۱ آبان ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

آگهی  مناقصه عمومی

 یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی

اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد  پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

1-موضوع مناقصه :     پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

2-مدت اجرای کار : 15 ماه شمسی

3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی (روز چهارشنبه تاریخ 97/8/23) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ97/9/7 با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1.000.000ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف ، ب ، ج و ارزیابی کیفی) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد.

4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 97/9/24  به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه تاریخ 97/9/27می باشد.

5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران جنب میدان قائم اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس: 33513229-076

6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 1.331.300.000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.

7- شرایط اختصاصی :

الف-  دارا بودن رتبه 5 آب ( با تجربه در زیر رشته سازه های دریایی) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

تبصره 1: ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای آخرین سال مالی شرکت به عنوان یکی از شروط اولیه بررسی اسناد مناقصه ،الزامی است.

تبصره2: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

توضیحات :

الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.

                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.