سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

پروژه تعمیرات اساسی منجر به pm اسکله های 1 الی 9 بندر امیر آباد

مناقصه

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی منجر به pm اسکله های 1 الی 9 بندر امیر آباد

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه تعمیرات اساسی منجر به pm اسکله های 1 الی 9 بندر امیر آباد

مناقصه

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


01134512131

0 تومان

مناقصه پروژه تعمیرات اساسی منجر به pm اسکله های 1 الی 9 بندر امیر آباد