چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

دعوت نامه درخواست پیشنهاد مطالعات احداث اسکله مسافری بندر لنگه

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس،سکو و پویا طرح پارس

موضوع :  درخواست پیشنهاد

سلام علیکم

با احترام،بدینوسیله از آن شرکت محترم درخواست می گردد مطابق شرح اسناد درخواست پیشنهاد RFP پیوست، نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی جهت مطالعات مرحله اول و دوم احداث اسکله مسافری بندر لنگه به شرح ذیل اقدام نمایید.

1-کارفرما:اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

2-موضوع خدمات مشاوره: مطالعات مرحله اول و دوم احداث اسکله مسافری

3-مهلت تحویل اسناد: 29/9/97

4-محل تحویل اسناد: دبیرخانه اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

5-حداقل امتیاز لازم جهت بازگشایی پیشنهاد مالی 65 امتیاز تعیین می گردد.

6- در صورت ارسال مرسوله پستی هرگونه تاخیر در تحویل به موقع اسناد بر عهده آن شرکت خواهد بود لذا شایسته است با برنامه ریزی مناسب نسبت به تحویل به موقع اسناد اقدام لازم صورت گیرد.

7-شرح کامل شرح خدمات مشاور و اسناد ارزیابی فنی به صورت یک مجلد RFP  از طریق سایت اداره بنادر و دریانوردی به آدرس زیر قابل دریافت است.

RFP

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

دعوت نامه درخواست پیشنهاد مطالعات احداث اسکله مسافری بندر لنگه

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس،سکو و پویا طرح پارس

موضوع :  درخواست پیشنهاد

سلام علیکم

با احترام،بدینوسیله از آن شرکت محترم درخواست می گردد مطابق شرح اسناد درخواست پیشنهاد RFP پیوست، نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی جهت مطالعات مرحله اول و دوم احداث اسکله مسافری بندر لنگه به شرح ذیل اقدام نمایید.

1-کارفرما:اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

2-موضوع خدمات مشاوره: مطالعات مرحله اول و دوم احداث اسکله مسافری

3-مهلت تحویل اسناد: 29/9/97

4-محل تحویل اسناد: دبیرخانه اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

5-حداقل امتیاز لازم جهت بازگشایی پیشنهاد مالی 65 امتیاز تعیین می گردد.

6- در صورت ارسال مرسوله پستی هرگونه تاخیر در تحویل به موقع اسناد بر عهده آن شرکت خواهد بود لذا شایسته است با برنامه ریزی مناسب نسبت به تحویل به موقع اسناد اقدام لازم صورت گیرد.

7-شرح کامل شرح خدمات مشاور و اسناد ارزیابی فنی به صورت یک مجلد RFP  از طریق سایت اداره بنادر و دریانوردی به آدرس زیر قابل دریافت است.

RFP