سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

مناقصه

97/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر به شماره 97/2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/11/2 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز چهارشنبه تاریخ97/11/10

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز پنجشنبه تاریخ97/11/25

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز دوشنبه 97/11/29 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129279-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه تعمیرات اساسی 4 پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

مناقصه

97/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۱۲

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
سامانه ستاد

133,130,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۱۲

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۱۲

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۱۲

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی شناور بندر شهید باهنر به شماره 97/2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/11/2 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز چهارشنبه تاریخ97/11/10

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز پنجشنبه تاریخ97/11/25

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز دوشنبه 97/11/29 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129279-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.