سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

توسعه فضای سبز و محوطه سازی زمین ورزشی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

 

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ اداره ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

توسعه فضای سبز و محوطه سازی زمین ورزشی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

مناقصه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

 

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ اداره ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.