جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید و نصب دوربین مداربسته در اراضی پشتیبانی و نقاط کور مجتمع بندری بندر لنگه

مناقصه

97/6

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه:97/6

موضوع مناقصه:خرید و نصب دوربین مداربسته در اراضی پشتیبانی و نقاط کور مجتمع بندری اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 6ماه

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

1-مهلت فروش اسناد: از مورخه 13/11/97 لغایت 21/11/97

2-محل خرید اسناد: بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: مهلت تا ساعت 15 مورخه 30/11/97  و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 800هزار ریال (هشتصد هزار ریال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره 2176455411008 بانک ملی

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 783.142.500 ریال (هفتصد و هشتاد و سه میلیون و صد و چهل و دو هزار و پانصد ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات:کمیسیون مناقصه حداکثر تا ده روز پس از آخرین مهلت دریافت پیشنهاد مناقصه گران،نسبت به ارزیابی کیفی اقدام خواهد نمود. بدیهی است پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز لازم (امتیاز 60) شده باشند بازگشایی و نتیجه آن حداکثر تا ده روز کاری پس از تاریخ بازگشایی از سوی کمیسیون مناقصه مشخص و به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

 7- مشروح کامل و شروط ارزیابی کیفی در دفترچه مربوط درج شده است. پیشنهاد فنی می بایست به انضمام سایر مدارک مورد نیاز در پاکت ارزیابی کیفی ارائه گردد. به اسنادی که بعد از موعد فوق واصل شود یا حاوی پیشنهاد فنی نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

v      کسب حداقل امتیاز لازم از ارزیابی کیفی

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور و  اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه نیز امکان پذیر می باشد.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

دریافت اسناد

 روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید و نصب دوربین مداربسته در اراضی پشتیبانی و نقاط کور مجتمع بندری بندر لنگه

مناقصه

97/6

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

بنادر ودریانوردی بندر لنگه

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه:97/6

موضوع مناقصه:خرید و نصب دوربین مداربسته در اراضی پشتیبانی و نقاط کور مجتمع بندری اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

نوع مناقصه: یک مرحله ای

مدت اجرا: 6ماه

محل اجرای پرو‍ژه: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه

1-مهلت فروش اسناد: از مورخه 13/11/97 لغایت 21/11/97

2-محل خرید اسناد: بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

3-مهلت و محل دریافت پیشنهاد: مهلت تا ساعت 15 مورخه 30/11/97  و محل دریافت پیشنهاد بندر لنگه- اداره بنادر و دریانوردی- ساختمان مرکزی- دبیرخانه- تلفن: 5-44243281-076 داخلی 2229

4-مبلغ فروش اسناد مناقصه: 800هزار ریال (هشتصد هزار ریال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره 2176455411008 بانک ملی

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 783.142.500 ریال (هفتصد و هشتاد و سه میلیون و صد و چهل و دو هزار و پانصد ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره 96455424002 21 بانک صادرات

6-محل و زمان بازگشایی پاکات:کمیسیون مناقصه حداکثر تا ده روز پس از آخرین مهلت دریافت پیشنهاد مناقصه گران،نسبت به ارزیابی کیفی اقدام خواهد نمود. بدیهی است پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز لازم (امتیاز 60) شده باشند بازگشایی و نتیجه آن حداکثر تا ده روز کاری پس از تاریخ بازگشایی از سوی کمیسیون مناقصه مشخص و به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

 7- مشروح کامل و شروط ارزیابی کیفی در دفترچه مربوط درج شده است. پیشنهاد فنی می بایست به انضمام سایر مدارک مورد نیاز در پاکت ارزیابی کیفی ارائه گردد. به اسنادی که بعد از موعد فوق واصل شود یا حاوی پیشنهاد فنی نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-شرایط خاص :

v      ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی

v      ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

v      کسب حداقل امتیاز لازم از ارزیابی کیفی

ضمنا دریافت اسناد از طریق سایت مناقصات کشور و  اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه نیز امکان پذیر می باشد.

http://lengehport.pmo.ir

http://iets.mporg.ir

دریافت اسناد

 روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه