چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

پروژه احداث اسکله تجاری بندر چند منظوره سیریک

مناقصه

98/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه احداث اسکله تجاری بندر چند منظوره سیریک

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه احداث اسکله تجاری بندر چند منظوره سیریک

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه احداث اسکله تجاری بندر چند منظوره سیریک به شماره 1/98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/2/14می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه تاریخ 98/2/24

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز سه شنبه تاریخ 98/3/7

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00روز چهار شنبه 98/3/8

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129272-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

پروژه احداث اسکله تجاری بندر چند منظوره سیریک

مناقصه

98/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۵۵

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

اطلاعات تکمیلی


۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۵۳

۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۵۳

۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۵۳

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه احداث اسکله تجاری بندر چند منظوره سیریک

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه احداث اسکله تجاری بندر چند منظوره سیریک

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه احداث اسکله تجاری بندر چند منظوره سیریک به شماره 1/98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/2/14می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه تاریخ 98/2/24

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز سه شنبه تاریخ 98/3/7

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00روز چهار شنبه 98/3/8

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129272-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.