چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

خارج سازی مغروقه ها (شناور، پایه چوبی و لوله فلزی) در آبهای استان گلستان

مناقصه

98/19

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه خارج سازی مغروقه ها (شناور، پایه چوبی و لوله فلزی) در آبهای استان گلستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خارج سازی مغروقه ها (شناور، پایه چوبی و لوله فلزی) در آبهای استان گلستان

مناقصه

98/19

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه خارج سازی مغروقه ها (شناور، پایه چوبی و لوله فلزی) در آبهای استان گلستان